W dniu 4 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, D, E oraz praw do akcji serii E APS Energia S.A.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.

Prospekt emisyjny dostępny jest m.in. na stronie www Spółki:

http://www.apsenergia.pl/jtoolbar-options/investor-relations/prospekt-emisyjny

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000 akcji oferowanych serii E spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto.

Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 25 sierpnia do1 września br., natomiast przyjmowanie deklaracji w procesie budowania księgi popytu nastąpi od 27 sierpnia do 2 września.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej zaplanowano na 3-8 września. Przydział akcji oferowanych nastąpi 9 września.

Ustalenie i ogłoszenie przedziału cenowego ceny emisyjne w transzy detalicznej nastąpi 24 sierpnia, zaś ostateczna cena emisyjna zostanie podana 2 września.

Przewidywany termin rozpoczęcia notować akcji i PDA na rynku głównym ma nastąpić ok. tygodnia od przydziału akcji oferowanych, zaś przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji na ok. miesiąc od przydziału akcji.

Intencją Spółki jest, aby 15 % akcji została zaoferowana inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85% w transzy instytucjonalnej.

Pozyskane środki APS Energia planuje przeznaczyć w całości na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym. Po emisji notowania spółki zostaną przeniesione z NewConnect na rynek główny GPW.

Budowa kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zostanie sfinansowana częściowo środkami pozyskanymi z emisji akcji, zaś pozostałą część nakładów będą stanowiły m.in. kredyty bankowe, instrumenty dłużne oraz środki wypracowane z bieżącej działalności operacyjnej grupy.

Navigator Capital S.A. jest Doradcą Finansowym Spółki.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A.