Agent emisji i rejestracja w KDPW

Agent emisji i rejestracja w KDPW

AGENT EMISJI

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, wraz z wejściem w życie 1 lipca 2019r., wprowadziły obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Agent emisji jest niezbędny dla:

 • wszystkich emisji obligacji, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO
 • wszystkich emisji certyfikatów FIZów niepublicznych

   

Obowiązki agenta emisji obejmują:

 • weryfikację dokumentów stanowiących podstawę prawną emisji papierów wartościowych w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów niezbędnych dla powstania i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych;
 • weryfikację kompletności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta w zakresie spełniania wynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących oferowania papierów wartościowych;
 • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w Regulaminie KDPW oraz weryfikację czy zasady obsługi zobowiązań emitenta zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;
 • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
 • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania odnośnie agenta emisji
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności

Dom Maklerski Navigator wspiera emitentów w całym procesie przygotowania do dematerializacji, w tym w zakresie uzyskania kodu LEI oraz uzyskania statusu uczestnika KDPW w typie emitent – są to niezbędne elementy do rejestracji papierów w KDPW. Poniższy wykres przedstawia schemat współpracy pomiędzy agentem emisji  a emitentem:

DM Navigator jest zdecydowanym liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

Usługi Domu Maklerskiego Navigator w obszarze przechowywania i rejestrowania papierów obejmują również:

 • wsparcie emitenta w zakresie uzyskania kodu LEI i statusu uczestnika w KDPW w typie emitent
 • pełnienie funkcji sponsora emisji dla emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
 • pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW
 • pełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego,
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Szczegółowy opis pozostałych funkcji znajduje się poniżej.

POŚREDNIK REJESTRACYJNY

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przed KDPW w zakresie rejestracji papierów wartościowych, dla których nie ma obowiązku posiadania agenta emisji, o który mowa powyżej.

Pośrednik rejestracyjny jest niezbędny dla:

 • emisji obligacji, dla których nie ma obowiązku agenta emisji
 • emisji certyfikatów FIZów publicznych
 • emisji akcji rejestrowanych w KDPW

 

Obowiązki pośrednika rejestracyjnego obejmują:

 • wsparcie emitenta w zakresie uzyskania kodu LEI i statusu uczestnika w KDPW w typie emitent
 • koordynacja całego procesu rejestracji w KDPW
 • przygotowanie kompletu dokumentów związanych z rejestracją, tj. niezbędnych wniosków i oświadczeń
 • rozksięgowanie papierów na rachunki maklerskie inwestorów / konto sponsora

Poniższy wykres przedstawia schemat współpracy pomiędzy pośrednikiem rejestracyjnym  a emitentem:

 

SPONSOR EMISJI

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na prowadzeniu na zlecenie emitenta rejestru sponsora emisji dla inwestorów, którzy nie posiadają lub nie wskażą emitentowi rachunku papierów wartościowych.

Obowiązki sponsora emisji obejmują:

 • prowadzenie ewidencji inwestorów, którzy nie posiadają rachunków maklerskich lub ich nie wskażą emitentowi
 • pośredniczenie w wypłacie świadczeń do inwestorów ujawnionych na koncie sponsora
 • wypełnianie obowiązków podatkowych z tytułu wypłaconych świadczeń
 • wydawanie osobom uprawnionym świadectw depozytowych
 • aktualizacja danych wykazanych w rejestrze sponsora oraz ustanawianie blokad/zastawów
 • wydawanie obligacji na rachunki maklerskie obligatariuszy
 • udostępnianie FIZ lub TFI danych umożliwiających identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz liczby wyemitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych, posiadanych przez każdego z tych uczestników, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia.

AGENT PŁATNICZY

Funkcja wynikająca z Regulaminu KDPW polegająca na reprezentowaniu emitenta przez firmę inwestycyjną w KDPW w zakresie rejestracji zdarzeń związanych z wypłatą pożytków z papierów wartościowych realizowanych za pośrednictwem KDPW.

Obowiązki agenta płatniczego obejmują:

 • przekazywanie do KDPW i odbieranie od KDPW oświadczeń i informacji dotyczących realizacji przez KDPW obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych
 • pośredniczenie w przekazywaniu do KDPW środków pieniężnych na potrzeby wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z papierów wartościowych

Funkcja agenta płatniczego jest funkcją fakultatywną i może być atrakcyjna dla emitentów wielu serii w celu scedowania obowiązków związanych z wypłacanymi świadczeniami.

Dodatkowo funkcja ta może być połączona z funkcją agenta kalkulacyjnego, którego zadania obejmują:

 • sporządzanie i przesyłanie do Emitenta oraz inwestorów instytucjonalnych tabel odsetkowych dla każdego okresu odsetkowego
 • wyliczanie i przesyłanie do Emitenta oraz inwestorów instytucjonalnych wyliczenia innych świadczeń wynikających z papierów wartościowych

Agent dokumentacyjny

Funkcja wynikająca z art. 16 Ustawy o obligacjach.

Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy, emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej do wymienionych w Ustawie odpowiednich podmiotów, w tym do firmy inwestycyjnej, wskazanych w warunkach emisji (tzw. agent dokumentacyjny).

W związku ze zmianami regulacji prawnych z września 2023 r. emitenci obligacji zostali zobowiązani do publikowania na swoich stronach internetowych m.in. sprawozdań finansowych – tym samym funkcja agenta dokumentacyjnego stała się obligatoryjna dla wszystkich emisji papierów dłużnych.

Agent dokumentacyjny będzie przechowywał przekazane wydruki do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji tzn. przez kilkanaście lat (do wykupu obligacji oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń tj. 10 lat).

PODSUMOWANIE FUNKCJI W ZAKRESIE REJESTRACJI I OBSŁUGI OBLIGACJI ORAZ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

REJESTR AKCJONARIUSZY

W myśl noweli KSH z 30 sierpnia 2019 r., od 1 stycznia 2021 akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu, tj. będą musiały być zdematerializowane poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie prowadzonym przez KDPW. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w formie elektronicznej przez dom maklerski, posiadający licencję na prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy.

Dom Maklerski Navigator SA, jak jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych, oferuje kompleksowe usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy zgodnie z nowymi wymogami KSH, tj. w szczególności:

 • wsparcie spółki w zakresie przygotowania do wprowadzonych zmian
 • utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zgodnie z wymogami KSH
 • dokonywanie wszelkich operacji w ramach rejestru wynikających np. z umów sprzedaży, blokad akcji, umów typu lock-up, zastawów zwykłych, zastawów rejestrowych itp.
 • udostępnianie danych z rejestru akcjonariuszom oraz emitentowi akcji, zgodnie z wymogami KSH
 • wystawianie świadectw rejestrowych

Po więcej informacji zapraszamy na naszą dedykowaną stronę => REJESTR AKCJONARIUSZY

DLACZEGO MY?

Więcej niż co piąta niepubliczna spółka akcyjna lub emitent obligacji korporacyjnych korzysta z naszych usług w zakresie dematerializacji. Oznacza to, że DM Navigator jest zdecydowanym liderem w obszarze dematerializacji akcji i obligacji korporacyjnych.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i kontaktu w celu nawiązania współpracy.

 

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności