Dom Maklerski Navigator S.A. („Dom Maklerski”) pozyskuje finansowanie dla innowacyjnych podmiotów działających w branżach nowych technologii ubiegających się o wprowadzenie na rynek NewConnect (alternatywny system obrotu organizowany przez GPW) oraz Rynek Główny GPW. Dom Maklerski współpracuje zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, zamożnymi inwestorami prywatnymi, jak i inwestorami indywidualnymi.

Dołączając do bazy Inwestorów Domu Maklerskiego uzyskasz dostęp do informacji o trwających ofertach akcji oraz możliwość inwestowania w spółki przed ich debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zapis do bazy Inwestorów Domu Maklerskiego wiąże się z podpisaniem umowy ramowej umożliwiającej nam świadczenie dla Państwa usług Przyjmowania, Przekazywania i Wykonywania Zleceń na rynku pierwotnym (oferty publiczne) oraz wtórnym (transakcje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).

Dom Maklerski Navigator S.A. (”the Brokerage House”) raise funds for innovative companies operating in the new technologies industry, supporting their IPOs on NewConnect market (MTF operated by the Warsaw Stock Exchange) and for Main Market of Warsaw Stock Exchange. The Brokerage House cooperates with institutional investors, HNWI and individual investors.

By joining the Investors Group of the Brokerage House, you will access the information about ongoing share offerings and the opportunity to invest in companies prior their listing on the Warsaw Stock Exchange.

Enrollment to the Investors Group of the Brokerage House involves the signing of a framework agreement enabling us to provide you with the services of Receiving, Transmitting and Executing Orders on both the primary (public offerings) and secondary market (transactions of purchase or sale of financial instruments)

WYPEŁNIJ FORMULARZ A NASTĘPNIE DOŁĄCZ DO SZEROKIEGO GRONA INWESTORÓW, KTÓRZY NAM ZAUFALI:

FILL THE FORM AND THEN JOIN A WIDE RANGE OF INVESTORS WHO HAVE TRUSTED US:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie w celu dokończenia rejestracji w bazie inwestorów i przestawienia oferty usług Domu Maklerskiego Navigator S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej.

The administrator of your personal data is Dom Maklerski Navigator S.A. Your data will be used only to complete the registration in the investors group and to present the offer of services of Dom Maklerski Navigator S.A. More information on the processing of personal data by the Administrator can be found in the information clause.