Zarząd Pamapol S.A. przydzielił 3.321.100 akcji serii D – tym samym objęte zostały wszystkie akcje serii D będące przedmiotem oferty publicznej (emisja doszła do skutku).

3.186.438 akcji serii D zostało przydzielonych podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru (Zapisy Podstawowe) oraz podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Zapisy Dodatkowe). W ramach Zapisów Podstawowych dokonano przydziału 561.336 akcji, natomiast w ramach Zapisów Dodatkowych dokonano przydziału 2.625.102 akcji.

134.662 akcji serii D zostało przydzielonych zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych osobom z Grupy PAMAPOL, w tym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A., którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na zaproszenie jakie zo stało do nich skierowane przez Oferującego – Dom Maklerski Navigator S.A.

Wszystkie wyemitowane akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za akcję, co oznacza żePamapol S.A. pozyskał w wyniku emisji 3.321.100 zł brutto nowych środków.

Zamiarem Pamapol S.A. jest ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii D, a następnie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.