Rośnie liczba przedterminowych wykupów obligacji

Liczba transakcji przedterminowych wykupów obligacji w roku 2015 r wyniosła 64 i przekroczyła wartość 1,3 mld PLN. Po czterech miesiącach br. takich transakcji również było stosunkowo dużo, tj. 29 o łącznej wartości bliskiej 270 mln zł. W zakresie obligacji notowanych na Catalyst, w 2015 r. przedterminowo wykupione zostało 8,40% wszystkich serii notowanych obligacji na koniec 2014 r., a ich wartość stanowiła 2,35% łącznej wartości notowanych obligacji (z wyłączeniem BGK).

Przedterminowe wykupy obligacji na żądanie emitenta są pozytywnym sygnałem wysyłanym w stronę rynku. Wielowymiarowa analiza takich transakcji pozwala stwierdzić, iż ich motywem jest przede wszystkim obniżenie kosztów finansowych oraz wydłużenie zapadalności zobowiązań. Emitenci dokonują tego typu transakcji również celem zwolnienia zabezpieczenia, zmiany bądź „uwolnienia się” od kowenantów zawartych w warunkach emisji, a także po sfinalizowaniu procesu przejęcia, gdy podmiot dokonujący akwizycji jest w stanie zapewnić finansowanie na bardziej preferencyjnych warunkach. Analiza warunków emisji wskazuje, że w większości przypadków premia za skorzystanie z opcji call jest zmienna w czasie i ma charakter degresywny, a emitent może ją wykonać najcześciej w dniach płatności odsetek.

Realizacji wcześniejszych wykupów sprzyjały środowisko niskich stóp procentowych,  stosunkowo dużadostępność finansowania dłużnego ze strony banków oraz rynku kapitałowego, a także chęć wydłużania terminów zapadalności w okresie ciągle dobrej koniunktury gospodarczej. To, czy uda się poprawić wynik w bieżącym roku, zależeć będzie przede wszystkim od dostępności kapitału dłużnego dla firm. Można również zauważyć, iż emitenci coraz częściej zapewniają sobie opcję call przy plasowaniu nowych serii obligacji, co ułatwi im zarządzanie strukturą finansowania w przyszłości i może przełożyć się na większą liczbę transakcji przedterminowego wykupu w kolejnych latach.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu dot. przedterminowych wykupów obligacji – raport