Lokum Deweloper S.A., lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, z sukcesem przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. 18 lipca br. obligacje zostały przydzielone inwestorom. Pozyskane środki Lokum Deweloper przeznaczy na sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych przez Grupę projektów deweloperskich, w tym także zakup nowych gruntów.

Lokum Deweloper przydzielił 40.000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Są to obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 6M powiększonym o marżę w wysokości 3,60% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Emisja obligacji serii C to kolejny udany krok w rozwoju spółki. Zgodnie z naszymi przewidywaniami oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na uruchomienie nowych inwestycji i zakup uprzednio zakontraktowanych gruntów. – powiedział Bartosz Kuźniar, Prezes Lokum Deweloper.

– Bardzo dobry standing finansowy Grupy Lokum Deweloper, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty oraz dobre zarządzanie Grupą przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki, pomimo dużego nasycenia rynku obligacjami deweloperów. Obligatariusze to wyłącznie inwestorzy instytucjonalni – dodał Mateusz Mucha, Menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator.

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst. Są już tam notowane dwie poprzednie serie, każda o wartości 30 mln zł: A (emisja w październiku 2014 r.) oraz B (emisja w grudniu 2015 r.).

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z największych deweloperów we Wrocławiu. Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe. W efekcie ponadprzeciętnej rentowności prowadzonych projektów Grupa Lokum zbudowała na przestrzeni lat silną pozycję finansową. Spółka dąży do umocnienia pozycji we Wrocławiu oraz rozwinięcia działalności w Krakowie.

Ostatnie lata to okres wzrostu sprzedaży Lokum Deweloper. W 2015 r. Grupa Lokum odnotowała rekordową sprzedaż na poziomie 486 lokali. W tym samym okresie Grupa rozpoznała w wyniku 377 lokali. Po wynikach sprzedaży I półrocza 2016 roku (308 lokali wobec 214 w analogicznym okresie roku poprzedniego) Grupa Lokum Deweloper podtrzymuje prognozy finansowe na bieżący rok – przychody na poziomie 172,1 mln zł i zysk netto w wysokości 42,4 mln zł.

W 2015 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła przychody na poziomie 129,2 mln zł (wzrost o 2% r/r) i skonsolidowany zysk netto 37,5 mln zł (wzrost o 44% r/r), co przełożyło się na utrzymanie ponadprzeciętnej dla branży rentowności netto w wysokości 29%.