Publikacja raportów okresowych w 2017 r.

Do końca stycznia jak co roku należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Trzeba pamiętać, iż w przepisach dotyczących terminów publikacji raportów okresowych było kilka zmian.

Na rynku regulowanym, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych obowiązują następujące przepisy:

Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy (…)

Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego (…)

Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym (…), nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym (…), nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Na rynku NewConnect obowiązują następujące przepisy:

Raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny lub skonsolidowany raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

W ASO Catalyst obowiązują następujące przepisy:

Raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy.

Raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

Na wszystkich ww. rynkach w przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl