Brak wymogu publikacji wykazu informacji bieżących i okresowych przekazanych w ciągu roku

Z uwagi, iż w ostatnich latach znaleźli się jeszcze emitenci notowani na GPW, którzy publikowali poprzez ESPI wykazy wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe) przekazanych do publicznej wiadomości, w okresie ostatniego roku kalendarzowego (dalej „Wykaz”) – przypominamy, że obowiązujące regulacje prawne nie zawierają już takiego obowiązku.

Poniżej trochę historii tego uchylonego już obowiązku:

Wymóg ten został wprowadzony w art. 65 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r., który w oryginale brzmiał:

„Art. 65. 1 Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, przekazują corocznie do Komisji oraz do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1, przekazanych do publicznej wiadomości, w okresie ostatniego roku kalendarzowego, bez względu na miejsce ich publikacji, ze wskazaniem miejsca, gdzie te informacje są dostępne.

  1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy emitentów papierów wartościowych o charakterze nie udziałowym, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 50 000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień podjęcia uchwały o emisji tych papierów wartościowych.
  2. Termin oraz sposób przekazywania wykazu, o którym mowa w ust. 1, określa art. 27 rozporządzenia 809/2004.”

Ww. art. 27 Rozporządzenia 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (odwołując pośrednio do postanowień Dyrektywy 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r.) w ust. 2 określał, iż Wykaz informacji powinien zostać udostępniony do publicznej wiadomości najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od dnia publikacji rocznego sprawozdania finansowego (…).

W praktyce większość spółek z GPW publikowała Wykaz takich informacji raportem ESPI do końca stycznia danego roku tj. znacznie wcześniej niż następowała publikacja raportu rocznego (za rok poprzedni).

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie Ustawy o ofercie oraz niektórych innych ustaw uchyliła całkowicie art. 65 Ustawy o ofercie i w konsekwencji art. 65 Ustawy o ofercie przestał obowiązywać od dnia 22 kwietnia 2013 r. (14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, które nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2013 r.), co oznacza, że część spółek z GPW nie miała już obowiązku publikowania Wykazu za 2012 r. – jeśli tylko opublikowała roczne sprawozdanie finansowe po 22 marca 2013 r.

Zniesienie obowiązku publikacji Wykazu należy uznać za jak najbardziej właściwe. Raporty ESPI z Wykazami były jednymi z tych, które z pewnością należało utożsamiać z zaśmiecaniem informacyjnym rynku i to za przyzwoleniem , ba wręcz nakazem ustawowym.  Wydaje się, że były niepotrzebnym nikomu obowiązkiem, o którym jednak emitenci musieli pamiętać a takie raporty po prostu nie wnosiły „nic nowego” i nie stanowiły wartości dla inwestorów.  Z perspektywy całego rynku częsty wysyp takich raportów w pierwszej połowie stycznia danego roku mógł wręcz powodować, iż w tym nieco sztucznym gąszczu informacyjnym inne ważne informacje publikowane raportami bieżącymi mogły zostać przeoczone przez inwestorów.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl