W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym ustawa implementująca MAR/MAD zacznie obowiązywać od 5 maja 2017 r.*

Tym samym od piątku 5 maja 2017 r. zaniknie występujący od 3 lipca 2016 r. dualizm prawny pomiędzy krajowym i europejskim prawem. Z punktu widzenia porządku prawnego można rzec: „nareszcie!” (mimo funkcjonującego w sposób miękki Stanowiska UKNF w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR). Z punktu widzenia emitentów: „uwaga, okres przejściowy dobiega końca!” – KNF już niebawem będzie w stanie egzekwować przestrzeganie przepisów wprowadzonych przez MAR, w związku z czym sytuacja dla niektórych podmiotów może zmienić się drastycznie…

Ustawa uchyla szereg przepisów Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie, które regulują kwestie zawarte bezpośrednio w akcie unijnym. Zmianie ulegają przepisy karne przy czym, co do zasady zmiany te, nie dotyczą samych sankcji karnych, ale polegają na zastąpieniu występujących w nich odesłań do innych przepisów danej ustawy przez odesłania do zakazów sformułowanych w stosowanym bezpośrednio rozporządzeniu MAR. Maksymalne wysokości kar pieniężnych będą istotnie wyższe od obowiązujących dotychczas i niestety oderwane od realiów polskiego rynku kapitałowego.

W kontekście kar warto zwrócić uwagę, iż przesłanki wpływające na wymiar kary określone są w art. 31 MAR, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, że przy ustalaniu rodzaju i poziomu sankcji administracyjnych właściwe organy uwzględniają wszelkie istotne okoliczności, w tym w stosownym przypadku:

  1. wagę naruszenia i czas jego trwania;
  2. stopień odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za naruszenie;
  3. sytuację finansową osoby odpowiedzialnej za naruszenie, której wyznacznikiem jest na przykład wysokość całkowitych obrotów osoby prawnej lub roczny dochód osoby fizycznej;
  4. skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez osobę odpowiedzialną za naruszenie, o ile można ją ustalić;
  5. gotowość osoby odpowiedzialnej za naruszenie do współpracy z właściwym organem, bez uszczerbku dla potrzeby zapewnienia wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez taką osobę;
  6. uprzednie naruszenia popełnione przez osobę odpowiedzialną za naruszenie; oraz
  7. środki zastosowane przez osobę odpowiedzialną za naruszenie w celu zapobieżenia powtórnemu naruszeniu.

Nowelizacja głównych ww. ustaw dostosowująca porządek prawny do MAR/MAD za nami. W związku z tym, teraz rynek oczekuje nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załącznik:

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw RP

* za wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 12 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

 

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl