Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. pozyskała środki z emisji 3-letnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Emitentem jest spółka celowa Soltex Capital Sp. z o.o. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zostały wyemitowane jako zabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji obligacji serii D. Pozyskane środki przyśpieszą rozwój Everest Development w obszarze działalności deweloperskiej w ramach obecnego banku ziemi oraz pozwolą na zakup gruntów w nowych lokalizacjach – powiedział Piotr Śledź, Prezes Zarządu Soltex Capital Sp. z o.o.

– Dobra pozycja na wielkopolskim rynku deweloperskim, dotychczas zrealizowane projekty i osiągnięte na nich wyniki oraz planowane nowe projekty przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje spółki – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskiego Navigator SA.

Everest Development prowadzi działalność deweloperską na terenie województwa wielkopolskiego, realizując projekty mieszkaniowe m. in. na terenie Śremu, Gostynia, Wschowy, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. oraz Zbrudzewa