Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję 3-letnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 24 kwietnia 39 inwestorom instytucjonalnym (uwzględniając subfundusze). Celem emisji było uzyskanie finansowania na prowadzone i planowane projekty deweloperskie (w tym zakup nowych gruntów) oraz spłata zobowiązań, w szczególności wynikających z wyemitowanych obligacji.

Lokum Deweloper przydzielił 75 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1 000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. Przydzielone obligacje (75 000 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda) mają 3-letni termin wykupu (26 kwietnia 2020 roku) i zmienne oprocentowanie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,2% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator.

  Emisja obligacji serii D cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorówWażna jest dla nich stabilna sytuacja finansowa naszej Grupy – bezpieczny poziom zadłużenia, niski wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, czy wysoka rentowność i płynność. Warto podkreślić, że dzięki emisji obligacji serii D zgromadziliśmy środki, dzięki którym w efektywny sposób możemy finansować nasz dalszy rozwój. Kapitał pozyskaliśmy na korzystniejszych niż do tej pory warunkach – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. Podjęliśmy również decyzję o przedterminowym wykupie obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł – dodaje Prezes Kuźniar.

 Relacje zbudowane począwszy od 2014 roku przez spółkę z instytucjami polskiego rynku kapitałowego, realizacja zakładanych celów oraz prognoz finansowych wraz z dobrym standingiem finansowym, niskim zadłużeniem oraz ciekawymi projektami pozwoliły nam na przeprowadzenie największej w historii Grupy Lokum Deweloper emisji obligacji. Dodatkowo spółka osiągnęła najniższą marżę z dotychczas wyemitowanych obligacji – 3,2%, co należy uznać za duży sukces przy obecnym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich  – dodał Mateusz Mucha, Menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA.

Jednocześnie, Zarząd Lokum Deweloper podjął dziś decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł  (ich pierwotny termin wykupu to grudzień 2018). Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii D do obrotu na rynku Catalyst. Poza przeznaczonymi do wykupu obligacjami serii B, na rynku tym notowane są również 3-letnie obligacje serii A (z terminem wykupu w październiku 2017 r.) o wartości nominalnej 30 mln zł oraz 3-letnie obligacje serii C wyemitowane w lipcu 2016 r. o wartości nominalnej 40 mln zł.

 Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z trzech z największych deweloperów we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka rozpoczęła działalność w Krakowie, gdzie realizuje dwa duże projekty na ponad 1500 lokali.

Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, co umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości produkcji przy niskich kosztach realizacji. Konsekwentna realizacja celów w zakresie efektywności podejmowanych działań rokrocznie przynosi wyjątkowe rezultaty w postaci ponadprzeciętnych wskaźników rentowności. Spółka systematycznie umacnia pozycję we Wrocławiu, a od ubiegłego roku realizuje plan powielenia skali działalności w Krakowie.

W 2016 r. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 645 lokali (wzrost 33% r/r) i rozpoznała w wyniku 576 lokali (wzrost 53% r/r). W tym samym czasie Grupa odnotowała przychody na poziomie 189,3 mln zł (wzrost +47% r/r). Zysk netto wzrósł o 25% do 46,9 mln zł.