W tym tygodniu dwie spółki z GPW opublikowały raporty roczne za 2017 r. Pierwszą spółką, która tego dokonała była Grupa Żywiec S.A. (w dniu 12.02.2018 r.). Dzień później raport opublikował Bank Zachodni WBK S.A. Dla porównania, w ubiegłym roku pierwszy raport roczny (za 2016 r.) ukazał się nieco wcześniej bo już 9 lutego 2017 r. (Bank Pekao S.A.). Warto odnotować, że Grupa Żywiec S.A., jak i Bank Zachodni WBK S.A. w porównaniu do roku poprzedniego upubliczniły raporty roczne odpowiednio o 3 i 4 dni wcześniej i to mimo tego, że w raportach za 2017 r. zobligowane były zawrzeć stosowne informacje niefinansowe (obie spółki w poprzednich latach dobrowolnie i tak przygotowywały jednak raporty CSR).

Grupa Żywiec S.A.

Grupa Żywiec S.A. sporządziła osobne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie opracowanego wewnętrznie modelu raportowania opartego o doświadczenie spółki w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative G4 w opcji Core. Sprawozdanie objęło informacje i skonsolidowane dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. i jednocześnie jej jednostki dominującej Grupy Żywiec S.A.

Struktura sprawozdania Grupy Żywiec S.A.:

 1. Wstęp
 2. Obszar działalności i struktura Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
 3. Model biznesowy i strategia Grupy Żywiec S.A. i Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (w tym m.in. łańcuch wartości)
 4. Zarządzanie ryzykiem
 5. Zarządzanie etyką i przeciwdziałanie korupcji
 6. Zarządzanie obszarem pracowniczym oraz poszanowaniem praw człowieka
 7. Zarządzanie obszarem społecznym
 8. Zarządzanie obszarem odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu
 9. Zarządzanie obszarem środowisko naturalne
 10. Informacje dodatkowe

Sprawozdanie Grupy Żywiec S.A. liczy 20 stron. Generalnie sporo tekstu i niewiele liczb / wskaźników (głównie w zakresie zatrudnienia).

Bank Zachodni WBK S.A.:

Bank Zachodni WBK S.A. zawarł stosowne Oświadczenie nt. informacji niefinansowych bezpośrednio w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r. (obejmującym Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej). W Oświadczeniu Bank Zachodni WBK S.A. wskazał także, że publikuje również Raport odpowiedzialnego biznesu za rok 2017, który w kompleksowy sposób prezentuje oddziaływanie społeczne i środowiskowe Banku (Raport nie został jeszcze opublikowany; ubiegłoroczny został udostępniony na początku sierpnia 2017 r.) .

Oświadczenie zostało sporządzone przy wykorzystaniu Global Reporting Initiative Standards, w szczególności w zakresie doboru zagadnień dotyczących obszarów: pracowniczego, społecznego, środowiskowego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji, a także na poziomie prezentowanych wybranych wskaźników.

Struktura Oświadczenia Banku Zachodniego WBK S.A.:

 1. Podstawy prawne
 2. Model biznesowy jednostki i kluczowe wskaźniku niefinansowe
 3. Zarządzanie ryzykiem
 4. Polityki z zakresu społecznej odpowiedzialności i ich wyniki (w tym dotyczące: zagadnień przeciwdziałania korupcji, zagadnień pracowniczych, zagadnień poszanowania praw człowieka, zagadnień społecznych, zagadnień środowiskowych

Oświadczenie Banku Zachodniego WBK S.A. liczy 9 stron. Także sporo tekstu i niewiele liczb / wskaźników (ale więcej niż w Sprawozdaniu Grupy Żywiec S.A.).

W sprawozdaniach z badania biegli rewidenci zawarli następujące informacje:

Grupa Żywiec S.A.

„Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że jednostka dominująca zamieściła w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 Ustawy o rachunkowości oraz że jednostka dominująca sporządziła takie odrębne sprawozdanie.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.”

Bank Zachodni WBK S.A.:

„Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Grupa sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa art. 55 ust. 2b Ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.”

W przyszłym tygodniu zgodnie z deklaracjami spółek ma zostać opublikowanych 5 raportów rocznych. Informacji niefinansowych można spodziewać się w przypadku Orange Polska S.A. (20.02.2018 r.), Orbis S.A. (21.02.2018 r.) i może Polenergia S.A. (20.02.2018 r.).

Poprzednie opracowanie nt. raportowania niefinansowego:

Raportowanie niefinansowe czas zacząć

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl