Everest Capital wyemitował 3,5 – letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse S.A. oraz poręczeniami spółek Everest Finanse S.A. oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku przeprowadzonej emisji L, która nastąpiła zaledwie 3 miesiące po wyemitowaniu obligacji serii K o wartości 55 mln zł. Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest– powiedział Andrzej Dworczak, Prezes Zarządu Everest Capital.

– W okresie 3 miesięcy Spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018. Zainteresowanie ofertą obligacji serii L było duże i konieczne okazało się przeprowadzenie redukcji złożonych zapisów – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse S.A., działającej na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu (tzw. home credit).

Everest Finanse prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.