2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Również I kwartał br. był bardzo udany – analizowane spółki sprzedały wtedy ok. 5,6 tys. mieszkań, 7% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą ilość i wartość udzielonych kredytów hipotecznych i bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.

Deweloperzy objęci raportem po raz kolejny wypracowali bardzo wysoką sprzedaż. Podmioty objęte raportem podpisały w całym 2017 r. o ponad 25% więcej umów sprzedaży, a w I kwartale br. o 7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2017 r. wszystkie spółki zdołały zrealizować swoje pierwotne zakładane plany sprzedażowe. Co więcej, zaraportowane ilości podpisanych umów w I kwartale 2018 r. wskazują na kontynuację wysokiego tempa sprzedaży w roku bieżącym. Zakładamy, że w tym roku spółki ustabilizują sprzedaż. – wskazał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Warto zauważyć, że deweloperzy w dalszym ciągu chętnie finansowali swoją działalność poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Generowanie dobrych wyników finansowych i kontraktacji pozwala podmiotom plasować kolejne serie papierów wartościowych i uzyskiwać niższy koszt kapitału.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wyraźny trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów. Na koniec ubiegłego roku średni udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań finansowych wzrósł w ramach analizowanej grupy spółek do prawie 70%. Deweloperzy wybierają ten instrument głównie ze względu na większą elastyczność w dysponowaniu środkami, możliwość finansowania zakupów gruntów i wczesnych etapów inwestycji. – dodał Mateusz Mucha.

W 2017 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości około 1,3 mld zł i dokonali wykupów papierów o wartości ok. 600 mln zł. Co więcej, około jedną trzecią wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Dom Development, Ronson i Polnord. Z kolei w I kwartale br. analizowane spółki wyemitowały papiery o wartości ponad 500 mln zł, a najwyższą z nich była emisja spółki Robyg na kwotę 300 mln zł. W kolejnych kwartałach tego roku przypada termin wykupu obligacji o wartości około 477,7 mln zł, a w 2019 r. papierów na kwotę 744,7 mln zł. Spółki będą z pewnością refinansować zadłużenie poprzez kolejne emisje.

Analizowani deweloperzy bardzo dobrze wykorzystali sytuację rynkową w minionych kwartałach. Tak silny popyt prowadzi do szybkiej wyprzedaży oferty lokalowej i zmusza podmioty do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę. Analizowane spółki dbały o pozyskiwanie finansowania i powiększanie banku ziemi. Wyzwaniem na kolejne okresy są rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i wykonawstwa. Spółki w większości przypadków obroniły a w niektórych przypadkach zwiększyły marże brutto ze sprzedaży. W obliczu wspomnianych wyzwań deweloperzy podnoszą ceny mieszkań. Jednak jest ryzyko, że nie zrekompensują one wzrostu kosztów realizacji, co może doprowadzić do pogorszenia rentowności. W naszej ocenie utrzymanie podobnych wyników sprzedażowych i finansowych w nadchodzących kwartałach będzie bardzo dobrym rezultatem.

Załączony raport zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom SA, Atal SA, Dom Development SA, i2 Development SA, JW Construction SA, LC Corp SA, Lokum Deweloper SA, Marvipol SA, Murapol SA, Polnord SA, Robyg SA, Ronson Europe NV, Vantage Development SA, Victoria Dom SA.

Liczba mieszkań sprzedanych przez deweloperów w latach 2015-2017 oraz w I kw. 2017 r. i 2018 r.

 

 

* jako stosunek sprzedaży za I kwartał 2018 r. do celu sprzedażowego ogłoszonego na 2018 r.

Z uwagi na brak porównywalnych danych sprzedażowych spółka Murapol S.A. nie została uwzględniana w zestawieniu.

Zachęcamy do lektury pełnego raportu – Raport