W dniu 8 października 2018 r. GPW opublikowała „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW” (Standardy).

Wydaje się, że Standardy GPW stanowią pewnego rodzaju nową formułę próby wdrażania odpowiednich standardów rynkowych. Nową dlatego, że nie przypominam sobie aby w przeszłości powstał ze strony GPW podobny dokument dotyczący sfery funkcjonowania spółek giełdowych określany terminem „standardów”. Standardy nie są oczywiście ani twardymi regulacjami prawnymi, ani też np. nowelizacją dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN). Standardy z założenia mają spełniać funkcje rekomendacji i wsparcia dla spółek i ich organów. Są też częściowym uzupełnieniem dokumentu DPSN – rozszerzenie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy w szczególności zasady II.Z.10 oraz rekomendacji III.R.1 oraz zasad III.Z.1 – III.Z.6 DPSN referujących do systemu compliance, czyli systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. Pod pojęciem prawa należy rozumieć nie tylko ustawy i rozporządzenia, treść statutu, regulaminy wewnętrzne ale także właśnie dobrowolne przyjęte standardy w tym np. dobre praktyki czy inne rekomendacje.

Moment publikacji Standardów nie jest przypadkowy. Nadchodzące zmiany legislacyjne w tym przede wszystkim projektowane jeszcze zmiany Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i tak w dużym stopniu wymuszą dostosowanie spółek w zakresie przeciwdziałania materializacji ryzyka korupcji oraz zapewnienia ochrony sygnaliście. Tym samym bardzo szybko Standardy częściowo i pośrednio prawdopodobnie staną się swoistą regulacją prawną. Bardzo ważna jest idea powstania Standardów tzn. cel był taki, aby ich stosowanie pozwalało na wykazanie należytej staranności w organizacji przedsiębiorstwa w zakresie ustrukturyzowania procedur i procesów zapobiegających korupcji. W przypadku wykazania przez dany podmiot należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach, nawet w sytuacji zawinienia, możliwe będzie zwolnienie podmiotu zbiorowego od odpowiedzialności – zgodnie z projektowaną zmianą ww. Ustawy.

Standardy dotyczą spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW tj. na rynku głównym GPW (zarówno rynek oficjalnych notowań, jak i rynek równoległy), na rynku NewConnect oraz na Catalyst (na platformach detalicznych działających w formule rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu).

Podsumowanie rekomendacji i zaleceń ujętych w Standardach:

 1. Kodeks antykorupcyjny:
 1. Funkcja zarządzania zgodnością:
 1. Zakaz tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa:
 1. Szkolenia z zakresu zgodności:
 1. Klauzule do stosowania w umowach:
 1. Wręczanie i przyjmowanie upominków:
 1. Sponsoring:
 1. Darowizny:
 1. Sygnaliści Korporacyjni – zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach i nadawanie wewnętrznej ochrony:
 1. Postępowanie ze zgłoszeniami o nieprawidłowościach:
 1. Regularny audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego:
 1. Procedura weryfikacji kontrahentów:
 1. Procedura na wypadek kontroli:
 1. Referowanie do standardów międzynarodowych:

 

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl