Zarządzający ASI – statystyki, zmiany w CIT oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

W połowie 2016 r. wprowadzono do polskiego prawa instytucję alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), tj. instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem UCITS. Ponadto pojawiły się m.in. jeszcze dwie nowe instytucje tj. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) oraz podmioty nimi zarządzające (Zarządzający ASI, w tym Wewnętrznie Zarządzający ASI tj. zarządzający sami sobą oraz Zewnętrznie Zarządzający ASI tj. zarządzający innym podmiotem ASI).

Z założenia ASI miały stanowić alternatywę funduszu i zarazem być prostszą (od typowych funduszy inwestycyjnych) formą zbiorowego inwestowania nakierowaną na mniejsze inwestycje w tym w szczególności na poziomie venture capital.

Do dnia 15 lutego 2019 r. w rejestrze Zewnętrznie Zarządzających ASI zarejestrowanych zostało 71 podmiotów zarządzających łącznie 82 ASI. W rejestrze Wewnętrznie Zarządzających ASI figurowało odpowiednio 18 podmiotów. Liczby te nie wydają się duże, tym bardziej że prawdopodobnie spora część nie rozpoczęła jeszcze tak naprawdę działalności inwestycyjnej. Część ASI korzysta z dostępnych programów wsparcia ze środków publicznych tj. w szczególności BRIdge Alfa (NCBR).

Wśród jednych z powodów relatywnie niskiej popularności ASI wymieniano kwestie podatkowe – dochody z inwestycji ASI były opodatkowane w ASI na zasadach ogólnych jeszcze przed ich wypłatą do inwestorów, co istotnie obniżało poziom zwrotu z inwestycji po stronie inwestorów. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do ustawy o CIT zwolnienie z podatku dochodów (przychodów) ASI uzyskanych w związku ze zbyciem udziałów lub akcji innej spółki (zastosowanie tego zwolnienia zostało uzależnione od spełnienia określonych przesłanek; ustawodawca zastrzegł także przypadki, w których zwolnienie z opodatkowania nie może być zastosowane).

Niektóre z pomiotów notowanych na rynku GPW a także NewConnect mają formę ASI. Także niektórzy z Zarządzających ASI to spółki publiczne lub odpowiednio spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której spółka dominująca ma status spółki publicznej. Należy pamiętać, że na Zarządzających ASI zostały nałożone liczne obowiązki informacyjne oraz sprawozdawcze. W tej sprawie w dniu 29 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat podsumowujący te obowiązki (m.in. zakres i forma) dla zarządzających ASI wpisanych do rejestru zarządzających ASI. Obowiązki informacyjne powinny być realizowane w formie pisemnej i nie ma obowiązku stosowania jakichkolwiek formularzy. Obowiązki sprawozdawcze obejmują sporządzanie i przekazywanie określonych okresowych sprawozdań a także informacji uzupełniających. Odbywa się to w sposób sformalizowany m.in. zgodnie ze wzorem formularza sprawozdawczego oraz w postaci elektronicznej, w formie plików zgodnych z odpowiednimi wymaganiami. Sprawozdania okresowe Zarządzających ASI przekazuje się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI – czyli za pomocą tego samego systemu, przez który podmioty notowane na GPW czy NewConnect raportują np. informacje poufne; w przypadku Zarządzających ASI odbywa się to poprzez inną kancelarię prawną ESPI tj. „ZAFI”). Powyższe oznacza, że każdy z Zarządzających ASI musi posiadać dostęp do systemu ESPI i przekazywać sprawozdania okresowe w postaci plików XML zgodnych z wymaganymi schematami XSD (roczna częstotliwość przekazywania sprawozdań okresowych; maksymalnym terminem przekazania sprawozdań jest termin jednego miesiąca od zakończenia okresu sprawozdawczego).

Link do komunikatu KNF

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl