Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje

W dniu 25 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższy komunikat:

“Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania  do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów.

Jednym z najistotniejszych elementów wezwania ocenianych przez inwestorów jest cena,  po jakiej oferowane jest odkupienie akcji przez wzywającego. W tym kontekście wszelkie zmiany w ofertach kierowanych w tym trybie do pozostałych akcjonariuszy, w szczególności zmiany ceny, powinny być dokonywane z pełną odpowiedzialnością za jakość obrotu giełdowego, na który zmiany te mają istotny wpływ.

Zmiany ceny jakie dokonywane są przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, kiedy akcjonariusze nie mają możliwości złożenia zapisu sprzedaży, mogą być oceniane w świetle przepisów art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014,  czyli potencjalnej manipulacji. W szczególności ocenie takiej podlegać będzie sytuacja,  w której wzywający przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wycofa się z wcześniejszych propozycji, weryfikując ofertę do niższych poziomów cenowych.”