W ostatnich kilku dniach KNF skierował do GPW żądanie zawieszenia notowań 10 spółek notowanych na GPW.

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu było przekazanie w raportach bieżących opublikowanych przez tych emitentów informacji o braku podania do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2018 lub nieprzekazaniu kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 79 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 ww. Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego.

Argumentacja spółek dotycząca opóźnienia w publikacji kompletnych raportów rocznych za 2018 r. była różna ale można założyć, że w większości przypadków tak naprawdę chodziło o problemy z podpisem elektronicznym, co uniemożliwiało biegłemu rewidentowi wydanie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki w zaplanowanym terminie.

Jeśli tylko można to lepiej publikacji raportów okresowych nie pozostawiać na ostatnią chwilę – tak co do zasady, a w szczególności w sytuacji gdy po raz pierwszy zastosowanie mają nowinki formalno-techniczne (e-podpisy) czy np. zmiany prawne w zakresie treści raportów. Zapewne gdyby ww. emitenci wyznaczyli wcześniejsze daty publikacji raportów rocznych za 2018 r. to byłby jeszcze czas na naprawienie sytuacji z e-podpisami i uniknięcie przykrych konsekwencji – przykrych przede wszystkim dla akcjonariuszy z powodu braku możliwości obrotu akcjami.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl