W dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się webinar organizowany przez Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, którego partnerem był Dom Maklerski Navigator SA.

Zakres webinaru obejmował:

 1. wprowadzenie prawne – czym jest rejestr akcjonariuszy i jakie obowiązki ciążą na emitencie lub akcjonariuszach;
 2. praktyczne konsekwencje wprowadzenie rejestr akcjonariuszy – do czego jest zobowiązana Spółka akcyjna i/lub akcjonariusz;
 3. węzłowe problemy dot. rejestru akcjonariuszy:
  • charakter czynności i odpowiedzialność prowadzącego rejestr;
  • wypowiedzenie umowy;
  • status akcjonariusza, a emitenta;
  • obowiązki dot. MIFID, czyli jak kwalifikować usługę;
  • AML, jako ograniczenie prawa do dokonania wpisu;
  • procedura dokonywania wpisu lub odmowy jego dokonania.
 4. System IT w służbie akcjonariuszom

Link do nagrania z webinaru

Prelegenci:

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

 

Rafał Wojciechowski – Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

Piotr Żelek – Radca prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego (m. in. AML IV, CRD IV/CRR, Dyrektywa Prospektowa, MAR, MiFID II/MIFIR, PRIIP, UCITS V, ZAFI), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zajmuje się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym m. in. na rzecz domów maklerskich, spółek publicznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych.