Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie nowych uregulowań, które mają zastosowanie dla spółek publicznych:

WZA

Udział w walnym zgromadzeniu jest już możliwy jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – możliwość ta nie musi już być wpisana w statucie spółki, jak było dotychczas wymagane, aby móc zorganizować walne zgromadzenie ze zdalnym uczestnictwem akcjonariuszy.

Aby prawidłowo korzystać z wprowadzonych ułatwień i zorganizować e-Zgromadzenie, należy:

Ponadto:

ZARZĄD ORAZ RADA NADZORCZA

W posiedzeniu wymienionych organów ich członkowie mogą uczestniczyć nie tylko na miejscu, ale również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim trybie mogą być też podejmowane uchwały ww. organów. Nie jest do tego potrzebny stosowny zapis w statucie spółki.

Przepisy nowelizujące w ramach Tarczy 2.0 przewidują również możliwość podejmowania przez radę nadzorczą uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

TERMINY NA SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ ORAZ TERMINY WYBRANYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 R.

W wykonaniu ww. Ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków […] sprawozdań lub informacji (Rozporządzenie), w którym dla jednostek podlegających nadzorowi KNF wydłużył o 2 miesiące terminy na:

Zmiany dotyczą terminów określonych w ustawie o rachunkowości. Tak więc w szczególności zatwierdzenie przez walne zgromadzenie sprawozdań rocznych za rok 2019 będzie mogło nastąpić nie do końca czerwca, a do końca sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. wydłużyło dla spółek notowanych na rynku regulowanym GPW maksymalny termin na publikację raportów rocznych za rok 2019 o 2 miesiące tj. do końca czerwca 2020 roku oraz raportu za I kwartał 2020 roku o 60 dni tj. do 29 lipca 2020 r.

Powyższe zmiany nie dotyczą emitentów z rynku NewConnect tj. według stanu na 20 kwietnia 2020 r. nie uległy zmianie terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

POZOSTAŁE

Uchylony został art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach […], który przewidywał 5-letni okres rotacji biegłych rewidentów, co oznacza, że w stosunku do spółek publicznych będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 537/2014, które przewidują 10-letni okres rotacji biegłych rewidentów.