Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 wydłużeniu uległy terminy do podjęcia przez spółki działań w celu dostosowania się do wymogów związanych z obowiązkową dematerializacją akcji, wynikających z ustawy
z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy zakładają przede wszystkim, że utrata formy dokumentu przez wszystkie akcje nastąpi 1 marca 2021 r., a nie jak zakładano, 1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy na rachunkach papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.

Wprowadzone zmiany odroczyły do 30 września 2020 r. termin na podjęcie przez walne zgromadzenie spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych uchwały dotyczącej wyboru podmiotu, który prowadził będzie rejestr akcjonariuszy albo na podjęcie decyzji o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych. Nowy termin został skorelowany z wydłużonym w pierwszym etapie Tarczy Antykryzysowej terminem na odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia przez te spółki niepubliczne, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Wydłużeniu uległ zatem również termin na zawarcie umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy (lub odpowiednio z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych) również do 30 września 2020 r.

30 września 2020 r., to również nowy termin do wykonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji. Powyższe oznacza, że ostatnie (piąte) wezwanie może zostać dokonane najpóźniej 30 stycznia 2021 r.

Wydłużeniu do 1 marca 2021 r., uległ obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów o akcjach imiennych w stosunku do uprawnień związanych z wykonywaniem i przenoszeniem praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.

Podsumowanie terminów

PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
30 czerwca 2020 r. 30 września 2020 r.
Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym podmiotem.
30 czerwca 2020 r. 30 września 2020 r.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.
30 czerwca 2020 r. 30 września 2020 r.
Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.
30 października 2020 r. 30 stycznia 2021 r.
Obowiązek stosowania przepisów o akcjach imiennych w stosunku do uprawnień związanych z wykonywaniem i przenoszeniem praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.
1 stycznia 2021 r. 1 marca 2021 r.
Utrata mocy prawnej przez aktualnie obowiązujące dokumenty akcji (poza mocą dowodową wobec spółki).
1 stycznia 2021 r. 1 marca 2021 r.
Utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy (odpowiednio w KDPW).
1 stycznia 2026 r. 1 marca 2026 r.

 

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcj