W dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy na organizowany przez Dom Maklerski Navigator oraz Grant Thornton webinar poświęcony zagadnień obowiązkowej dematerializacji, z uwzględnieniem aspektów podatkowych związanych z procesem oraz ułatwień w funkcjonowaniu spółek wynikające z przepisów „Tarcz antykryzysowych”, w tym odroczenie w czasie terminów odbycia zwyczajnych posiedzeń organów spółek i możliwość oszczędności podatkowych z zysku zatrzymanego w spółce.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

1. Obowiązek dematerializacja akcji
      a. istota nowych regulacji
      b. konsekwencje zmian prawnych i oś czasu
      c. proces dematerializacji od strony praktycznej (spółki niepubliczne / spółki publiczne)
      d. rola domu maklerskiego
      e. aspekty podatkowe dematerializacji akcji:
           I. podatkowy cel dematerializacji akcji
           II. zmiany w przepisach podatkowych związane z dematerializacją akcji
           III. czy koszty ponoszone w związku z obowiązkową dematerializacją akcji będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla spółki?
           IV. wypłata dywidendy i innych świadczeń na rzecz akcjonariuszy przy pośrednictwie domu maklerskiego
           V. sprzedaż akcji przy pośrednictwie domu maklerskiego
     f. alternatywa dla dematerializacji – prawne możliwości i podatkowe korzyści reorganizacji
     g. Q&A – główne problemy, z którymi mierzą się spółki
2. Ułatwienia w funkcjonowaniu spółek wynikające z przepisów „Tarcz antykryzysowych” 1.0-4.0
     a. zdalne posiedzenia organów spółek:
           I. regulacje kodeksowe
           II. problemy praktyczne (ograniczenia, problemy przewodniczącego, wpisy do KRS)
           III. możliwość zaliczenia do KUP kosztów usług związanych z korzystaniem z platform do odbywania zdalnych zgromadzeń
     b. przesunięcie terminów odbycia zwyczajnych zgromadzeń i zatwierdzania sprawozdań
         finansowych:
           I. nowe terminy
           II. komentarze dotyczące poszczególnych uchwał ZZW/WZA, w tym podział zysku
           III. oszczędności podatkowe wynikające z zysku zatrzymanego w spółce i dopłat (atrakcyjny temat  w 2020 r. dla sp. z o.o. i s.a., potencjalna skala oszczędności w grupach kapitałowych)
     c. inne ułatwienia
3. Beneficjent rzeczywisty 
     a. przypomnienie o obowiązku i terminach
     b. odpowiedzialność za zaniechania i błędną identyfikację beneficjenta rzeczywistego
     c. kto jest beneficjentem spółki? (najciekawsze przypadki, tj. kto jest beneficjentem spółki
         komandytowej,  uwaga na uprzywilejowanie udziałów w sp. z o.o./akcji w s.a., co jeśli akcjonariat
         jest rozdrobniony, wspólnikiem jest firma zagraniczna, co z jednostkami uczestnictwa
         we wspólności majątkowej małżeńskiej, jednostki publiczne jako beneficjent)
     d. beneficjent rzeczywisty z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a beneficjent rzeczywisty
         ustalany na potrzeby podatkowe?

PRELEGENCI

Justyna Nykiel – Radca Prawny, Grant Thornton

Justyna jest liderem zespołu doradztwa korporacyjnego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie prawa gospodarczego, a także prawa cywilnego oraz prawa pracy. Bierze udział w projektach restrukturyzacyjnych, jak również fuzji i przejęć oraz uczestniczy w projektach due diligence prawnego. Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. Autorka publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa spółek handlowych w prasie fachowej. Zaangażowana w działanie specjalistycznego zespołu do spraw firm rodzinnych i współautorka książki „Przyszłość mojej firmy”. W 2012 roku dołączyła do zespołu doradztwa prawnego Grant Thornton.

Natalia Kamińska-Kubiak – Doradca Podatkowy, Grant Thornton

Natalia posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie analiz podatkowych transakcji kapitałowych, takich jak sprzedaż, nabycie przedsiębiorstwa, zcp lub spółki, połączeń, podziałów i aportów, skutków podatkowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez klientów krajowych i zagranicznych, a także przekształceń i likwidacji spółek. Zaangażowana w działanie zespołu specjalistycznego do spraw firm rodzinnych. Doradca podatkowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła prawo. Autorka publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. W 2010 roku dołączyła do zespołu doradztwa transakcyjnego Grant Thornton.

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji