Skutki niezwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek niepublicznych w ustawowym terminie

Zwyczajnym walnym zgromadzeniem nazywamy takie zgromadzenie, które obejmuje porządek obrad przedstawiony w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i które odbywa się w terminie wskazanym w ustawie. „Sezon” zwyczajnych walnych zgromadzeń w niepublicznych spółkach akcyjnych zaczął się na dobre, co stanowi dobry moment do zwrócenia uwagi na skutki niezwołania i przeprowadzenia zgromadzenia w […]

Postępowania prospektowe debiutantów na GPW – postulaty projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego a propozycje zmian w Ustawie o ofercie zgłaszane przez KNF

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) wiele miejsca poświęcone jest prospektom emisyjnym i postępowaniom przed KNF mającym na celu zatwierdzenie prospektów. I to wielopłaszczyznowo. Wskazuje się m.in. iż jedną z barier regulacyjnych rozwoju rynku są brak standaryzacji dokumentacji prawnej w tym prospektów emisyjnych oraz brak możliwości procedowania prospektu emisyjnego w […]

KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku

KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku W dniu 1 marca 2019 r. wejdą w życie liczne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Wśród najważniejszych należy wymienić zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych, dnia dywidendy, zaliczek na dywidendę czy też zmiany w zakresie trybu obiegowego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. […]

Stanowisko UKNF w sprawie dopuszczalności zmiany ceny w wezwaniu

Stanowisko UKNF w sprawie dopuszczalności zmiany ceny w wezwaniu W dniu 27 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższe stanowisko: “W związku z wątpliwościami uczestników rynku kapitałowego w zakresie stosowania § 8 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż […]

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje W dniu 25 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższy komunikat: “Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania  do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów. Jednym z najistotniejszych elementów wezwania […]

Wyemitowanie akcji / PDA z naruszeniem publicznego charakteru obrotu giełdowego zostało wreszcie nazwane – GPW wprowadza katalog takich okoliczności

W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza i Zarząd GPW wydały wspólne stanowisko w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu, w którym wskazano na okoliczności związane z emisją akcji lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji lub praw do akcji, których wystąpienie może zostać uznane za niezgodne z zasadami publicznego charakteru […]