Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą wyłącznie inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

OFERTA AKCJI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 99.140  i nie więcej niż 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Creotech Instruments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”). Jednocześnie przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Istniejących o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oferowanych przez Kluczowych Akcjonariuszy – Grzegorza Bronę , Grzegorza Kasprowicza, Pawła Kasprowicza i Katarzynę Kubrak („Akcje Sprzedawane”). Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane nazwane łącznie Akcjami Oferowanymi.

HARMONOGRAM OFERTY

Zdarzenie Terminy
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych 6 czerwca – 13 czerwca 2022 roku; w dniu 13 czerwca zapisy do godz. 23:59
Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez Osoby Uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania Prawa Pierwszeństwa do 8 czerwca 2022 roku
do godz. 16:00
Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 8 czerwca 2022 roku
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 14 czerwca 2022 roku
do godz. 16:00
Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych 14 czerwca 2022 roku
Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 czerwca – 20 czerwca 2022 roku do godz. 23:59
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych 21 czerwca 2022 roku do godz. 23:59
Przydział Akcji Oferowanych do 24 czerwca 2022 roku
Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I około 8 lipca 2022 roku
Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW około 8 lipca 2022 roku
Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW („NewConnect”) około 8 lipca 2022 roku
Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW) około 11 lipca 2022 roku

STRUKTURA I WARUNKI OFERTY

Oferta jest podzielona na transze: Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.

 1. Inwestorzy Indywidualni dokonują zapisów na wyłącznie na Akcje Nowej Emisji.
 2. Inwestorzy Instytucjonalni dokonują zapisów zarówna na Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane.

 

Dodatkowo w ofercie mogą uczestniczyć Osoby Uprawnione, którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii I, w liczbie pozwalającej na utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z dnia przypadającego na szesnaście dni przed datą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały Emisyjnej („Dzień Rejestracji”, czyli w dniu 29 grudnia 2021 roku).

Prawo Pierwszeństwa przysługuje Osobie Uprawnionej, która łącznie spełni następujące warunki:

 • była właścicielem posiadającym akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 0,5% ogółu akcji Spółki w Dniu Rejestracji;
 • w przypadku zamiaru złożenia zapisu w Domu Maklerskim Navigator S.A., dostarczy do Domu Maklerskiego Navigator S.A. jako podmiotowi współprowadzącemu  proces budowania Księgi Popytu dokumenty (świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje w ilości co najmniej wskazanej w punkcie a) powyżej („Dokumenty Potwierdzające”);
 • w przypadku zamiaru złożenia zapisu w Domu Maklerskim Navigator S.A., dostarczy do Domu Maklerskiego Navigator S.A. jako podmiotowi współprowadzącemu proces budowania Księgi Popytu, deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii I we wskazanej przez siebie liczbie po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna („Deklaracja”), przy czym Deklaracja i Dokumenty Potwierdzające muszą zostać dostarczone najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem procesu budowania Księgi Popytu na Akcje Serii I.

 

Inwestorzy Instytucjonalni:

 • Zapisy na składane przez Inwestorów Instytucjonalnych zostaną poprzedzone przeprowadzeniem procesu budowy Księgi Popytu.
 • Termin budowy Księgi popytu: 8 – 14 czerwca 2022 roku.
 • Termin składania zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 15 – 20 czerwca 2022 roku.
 • Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu Domu Maklerskim Navigator S.A., w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zasad uczestnictwa w tym procesie, powinni skontaktować się z Domem Maklerskim Navigator S.A.
 • Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są:
  • osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),
  • zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje,
 1.  którzy zostaną zaproszeni do udziału oraz wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu.

 

Inwestorzy Indywidualni:

 • Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych mogą być składane u każdego z członków konsorcjum detalicznego. Skład członków konsorcjum detalicznego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie opublikowany na stronie internetowej: Spółki (creotech.pl), Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl) oraz Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).
 • Termin składania zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych: 6 czerwca do 13 czerwca 2022 roku.
 • Inwestorzy Indywidualni składają zapisu po cenie maksymalne Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem procesu przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych.
 • ostateczna cena akcji emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych, będzie taka sama i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena ta nie będzie wyższa niż Cena maksymalna.
 • minimalna wielkość Zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi 20 sztuk Akcji Nowej Emisji maksymalna wielkość Zapisu: 20.000 sztuk.
 • w przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy inwestorzy indywidualni, będzie większa niż liczba akcji oferowanych tej kategorii inwestorów, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.15

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest prospekt, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.creotech.pl), Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl) oraz Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.