Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą wyłącznie inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Zwraca się uwagę inwestorów na ograniczenia w nabywaniu Akcji Oferowanych ze względu na sankcje opisane na dole strony.

OFERTA AKCJI DB ENERGY S.A.

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB Energy S.A. („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”).

HARMONOGRAM OFERTY

ZdarzenieTerminy (2023 r.)
Publikacja Prospektu28 lutego
Publikacja Ceny Maksymalnej17 marca
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych20 – 29 marca; (29 marca zapisy do godz. 17.00)
Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych20 marca
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych30 marca 
(do godz. 15.30)
Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych30 marca
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych31 marca – 4 kwietnia;
(4 kwietnia zapisy do godz. 17.00)
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych5 kwietnia (do godz. 24.00)
Przydział Akcji Oferowanych6 kwietnia

Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii D

Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW

Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW

około 21 kwietnia
Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPWokoło 24 kwietnia
Zakładany pierwszy dzień notowań Nowych Akcji na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW oraz rejestracji Akcji serii D w KRS), co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych pod tym samym kodem ISIN PLDBENR00017około 15 maja

STRUKTURA I WARUNKI OFERTY

Oferta jest podzielona na dwie transze:

·         Transzę Inwestorów Detalicznych oraz

·         Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.

Inwestorzy zapisują się na akcje nowej emisji (Akcje Serii D)–Akcje Oferowane.

Inwestorzy Instytucjonalni

·         Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych zostaną poprzedzone przeprowadzeniem procesu budowy Księgi Popytu.

·         Termin budowy Księgi Popytu: 20 – 30 marca 2023 roku; 30 marca 2023 roku do godziny 15.30.

·         Termin składania zapisów na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 31 marca – 4 kwietnia 2023 roku; 4 kwietnia 2023 roku do godziny 17.00.

·         Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu, prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A., w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zasad uczestnictwa w tym procesie, powinni skontaktować się z Domem Maklerskim Navigator S.A.

·         Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są:

o   osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),

o   jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),

o   zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje,

którzy zostaną zaproszeni do udziału oraz wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu.

Do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uprawnieni będą również inwestorzy, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, jednakże pod warunkiem, że otrzymali od Koordynatora Oferty Zaproszenie do złożenia Zapisu na Akcje Oferowane.

Osoby fizyczne mogą wziąć udział w procesie budowy Księgi Popytu wyłącznie po otrzymaniu od Koordynatora Oferty imiennego zaproszenia do udziału ww. procesie.

Inwestorzy Indywidualni

·         Termin składania zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych: 20 – 29 marca 2023 roku; 29 marca 2023 roku do godziny 17.00.

·         Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych są:

o   osoby fizyczne i osoby prawne,

o   jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),

które w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez Członka Konsorcjum Detalicznego.

·         Skład członków konsorcjum detalicznego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych zostanie opublikowany na stronie internetowej: Spółki (dbenergy.pl/ipo) oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

·         Inwestorzy Indywidualni składają zapis po Cenie Maksymalnej. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem procesu przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych.

·         Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena ta nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.

·         Wielkość zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi nie mniej niż 70 sztuk i nie więcej niż 100.000 sztuk Akcji Oferowanych.

·         W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy Inwestorzy Indywidualni, w Transzy Inwestorów Detalicznych, będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów.

·         Złożenie Zapisu w Transzy Inwestorów Detalicznych nie ogranicza prawa do złożenia Zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

OGRANICZENIA NABYCIA W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI

Sankcje, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę wpływają na możliwość zarejestrowania instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych, z uwagi na osobę ich emitenta lub z uwagi na osoby, na rzecz których są one emitowane. Sankcje te zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia związane z osobami, na rzecz których emitowane są instrumenty finansowe są następujące:

·         art. 5e rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

·         art. 1x rozporządzenia nr 765/2006 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ponadto, z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie przez Spółkę akcji:

·         jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, oraz

·         jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

W związku z ww. sankcjami, Akcje Spółki nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

 

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest prospekt, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/ipo) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 27 lutego 2023 roku. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Akcji Oferowanych lub Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.