0405_Pure_Biologics-logo-only

OFERTA

Na podstawie Prospektu w ramach oferty publicznej oferowanych jest nie więcej niż 1.710.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Pure Biologics S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

  • Cena Maksymalna została ustalona na 10,00 zł za jedną Akcję Oferowaną
  • Cena ostateczna zostanie podana w dn. 20 grudnia 2023 r. po zakończeniu procesu budowy księgi popytu (book-building),
  • Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Oferowanych, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Prawa Pierwszeństwa – tj. pierwszego dnia roboczego po publikacji Prospektu – 13 grudnia 2023 r. („Prawo Pierwszeństwa”).
  • Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych: 19 grudnia 2023 r. 

HARMONOGRAM OFERTY

Terminy 2023 r.

Zdarzenie

12 grudnia

Publikacja Prospektu z Ceną Maksymalną

od 13 do 19 grudnia

Budowa księgi popytu (book-building)

od 13 do 19 grudnia

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych 

20 grudnia

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

od 21 do 22 grudnia
(ostatniego dnia do godz. 14:00)

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Instytucjonalnych

28 grudnia

Ostateczny przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty

12 stycznia

Przewidywany pierwszy dzień notowania PDA

SKŁADANIE ZAPISÓW

 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci formularza zapisu, zgodnie ze wzorem dostępnym w DM Navigator.

Formularze zapisu będą przyjmowane:

  • Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zlecenia@dmnavigator.pl. W takim przypadku zapis na Akcje serii I będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
  • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów.
  • Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku zapis na Akcje serii I będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dostarczonego do DM Navigator nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania ZapisówWażne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Pure Biologics S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca formularz zapisu.

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest Prospekt, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.purebiologics.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.