Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia Zapisu na Akcje Nowej Emisji są uprawnieni wyłącznie inwestorzy, którzy będą mieli zawartą, z DM NAVIGATOR, umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania nie później niż przedostatniego dnia book-buildingu (budowy Księgi Popytu) na Akcje Oferowane.

Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM NAVIGATOR umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, a zamierzają wziąć udział w Ofercie Publicznej powinni skontaktować się z DM NAVIGATOR pod adresem: https://www.dmnavigator.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]

Każdy inwestor jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym w pkt 4.5 pt. „Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych” rozdziału 4 „Dane o emisji”. Poniżej zostały przedstawione wyłącznie wybrane informacje w tym zakresie.

OFERTA

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Scanway S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

 • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu (book-building),
 • Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zasad uczestnictwa w tym procesie, powinni skontaktować się z Domem Maklerskim Navigator S.A. – pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub poprzez email: scanway@dmnavigator.pl,
 • Minimalna wielkość deklaracji book-buildingowej składanej przez Inwestora: 400 sztuk Akcji Oferowanych,
 • Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane: 27 czerwca 2023 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej lub korespondencyjnie) albo 27 czerwca 2023 r. godzina 23:59 (Zapis składany elektronicznie)
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane: 27 czerwca 2023 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)
 • Planowany debiut na NewConnect: III kw. 2023 r

HARMONOGRAM OFERTY

Terminy

(2023 r.)

Zdarzenie

4 czerwca

Publikacja Memorandum

do 20 czerwca

(do godz.15:00)

Budowa Księgi Popytu (book-building)*

21 czerwca

(do godz.12:00)

Ustalenie Ceny Emisyjnej i alokacja Akcji Oferowanych

21 czerwca

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

27 czerwca

– do godz. 23:59 w przypadku Zapisów składanych elektronicznie;

 

27 czerwca

– do godz.18:00 w przypadku Zapisów składanych osobiście lub korespondencyjnie

Zakończenie przyjmowanie Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

28 czerwca

Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

29 czerwca

Przydział Akcji Nowej Emisji oraz podanie do publicznej wiadomości  wyników Oferty Publicznej

* Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skierowała zaproszenia do wzięcia udziału w budowie Księgi Popytu oraz inwestorów, którzy nie otrzymali zaproszenia do udziału w budowie Księgi Popytu, a skontaktowali się z Firmą Inwestycyjną najpóźniej do końca dnia poprzedzającego zakończenie budowy Księgi Popytu i do których Firma Inwestycyjna wystosowała zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy Księgi Popytu.

CENA

Cena Emisyjna  będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta (www.scanway.pl).

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

 • Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zlecenia@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje serii C będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisany osobiście, podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
 • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
 • Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje serii C będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania ZapisówWażne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.5.4 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, tj.:

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

 • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
 • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
 • adnotację „Wpłata na akcje Scanway S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

OGRANICZENIA NABYCIA W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI

Sankcje, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę wpływają na możliwość zarejestrowania instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych, z uwagi na osobę ich emitenta lub z uwagi na osoby, na rzecz których są one emitowane. Sankcje te zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia związane z osobami, na rzecz których emitowane są instrumenty finansowe są następujące:

 • 5e rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 • 1x rozporządzenia nr 765/2006 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ponadto, z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie przez Spółkę akcji:

 • jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, oraz
 • jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

W związku z ww. sankcjami, Akcje Spółki nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

 

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest Memorandum Informacyjne, które dostępne jest na stronie internetowej Spółki (www.scanway.pl) oraz, na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Memorandum Informacyjne nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, a jego treść nie była badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii C.

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.