KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCESY AML/KYC

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000274307 (dalej jako „DMN”).

Z DMN można się kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy na stronie:

www.dmnavigator.pl/kontakt/

e-mail:

biuro@dmnavigator.pl

telefon:

+48 22 630 83 33

adres:

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres email: iod@dmnavigator.pl.

Sposób pozyskania i zakres przetwarzanych danych

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pośrednio za pośrednictwem np. mocodawców, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych itp., poprzez analizę ogólnodostępnych rejestrów (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „CRBR”), Krajowy Rejestr Sądowy itp.), zasobów sieci Internet takich jak np. Państwa strona internetowa, LinkedIn itp.

Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, NIP, adres zamieszkania / korespondencyjny, serię i numer dokumentu tożsamości. W przypadku działania przez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego itp. ww. dane tych osób będą również przetwarzane.

Na podstawie art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa AML”) DMN na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie (w ramach gromadzenia danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości klientów).

W przypadku odmowy przekazania ww. danych DMN może odmówić przeprowadzenia transakcji lub dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez DMN.

Cel i podstawa przetwarzania

Podmioty obowiązane są zobligowane na gruncie przepisów Ustawy AML do zbierania informacji pozwalających na weryfikację Klienta. Celem przetwarzania poniżej wskazanych danych jest konieczność realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Obowiązek zbierania informacji na temat podmiotów (klientów) dla instytucji obowiązanych wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Oznacza to, że wśród podstaw przetwarzania danych – wskazanych w art. 6 RODO – przetwarzanie danych dla celów związanych z AML będzie odbywać się głównie na gruncie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W ramach celów polegających na wypełnieniu obowiązku prawnego należy wymienić między innymi:

 • obowiązek sporządzenia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
 • dokonywanie zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów.
 

Należy zwrócić uwagę, że DMN nie może de facto świadczyć usług, bez danych niezbędnych im do identyfikacji w świetle Ustawy AML. Aby móc świadczyć usługi, DMN musi być w stanie zidentyfikować klienta, a co za tym idzie zebrać jego dane (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizujące usługi na naszą rzecz, w szczególności księgowe, informatyczne, prawne, techniczne;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy właściwe w sprawach CRBR, prokuratura).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Zgodnie z art. 49 Ustawy AML, instytucja obowiązana (DMN) przechowuje dane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. Ponadto, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji związanej z procesem przez okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub na potrzeby postępowania karnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wymóg podania danych

Podanie danych jest niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub skorzystać  z usługi świadczonej przez DMN. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

DMN nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Państwa jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Państwa sytuację.