Klauzula informacyjna

Information clause

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Można się z nami kontaktować poprzez:
     • adres e-mail: biuro@dmnavigator.pl
     • telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33
     • pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@dmnavigator.pl.

Państwa dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu dokończenia rejestracji w bazie inwestorów i przestawienia oferty usług Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas świadczenia naszych usług lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być wydłużony jeśli będzie to konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, lub w przypadku jeśli będą wymagać tego przepisy prawa.

W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane przysługują Państwu następujące prawa:
     • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
     • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
     • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
     • prawo do sprzeciwu;
     • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych nie jest obowiązkowe ale konieczne jeśli chcą Państwo dołączyć do bazy inwestorów i poznać naszą ofertę.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania.

The administrator of your personal data is Dom Maklerski Navigator S.A. You can contact us via:
     • e-mail address: biuro@dmnavigator.pl
     • contact phone: +48 22 630 83 33
     • in writing to the following address: Twarda 18, 00-105 Warsaw

The administrator has appointed a Data Protection Officer. You can contact him in matters of personal data protection and the exercise of the rights: iod@dmnavigator.pl.

Your personal data will be used only to complete the registration in the investors group and to present the offer of services of Dom Maklerski Navigator S.A.

In addition, we may process your data in order to exercise our legitimate interests as an Administrator, such as investigating or defending against claims.

The recipients of your data are entities to which we have entrusted the processing of personal data on our behalf and entities or bodies authorized under the law.

We will process your personal data for the duration of the provision of our services or until an effective objection to further processing is lodged, if the basis for processing is the legitimate interest of the Administrator.
The period of data processing may be extended if it is necessary to establish and pursue possible claims or defend against claims, or if required by law.

Due to the fact that we process your data, you have the following rights:
     • the right to access your data and receive a copy of it;
     • the right to rectify (correct) your data;
     • the right to delete data in a situation where the processing does not take place in order to comply with an obligation arising from a legal provision;
     • the right to limit the processing of data;
     • the right to object;
     • the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

Providing data is not obligatory but necessary if you want to join the investors group and get to know our offer.

We will not use your personal data for profiling.