Obowiązki informacyjne

W zakresie szeroko pojętych obowiązków informacyjnych doradzamy od 2008 r. Od dekady współpracowaliśmy już z ponad 40 spółkami. Przeprowadziliśmy blisko 30 dedykowanych szkoleń, w których łącznie uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli spółek.

Oferowane przez nas usługi mają przede wszystkim na celu:

 • zminimalizowanie ryzyka sankcji na jakie narażone są podmioty notowane na rynku zorganizowanym (GPW, NewConnect, Catalyst) w zmieniającym się reżimie prawnym oraz
 • wsparcie w zakresie prowadzenia pro inwestorskiej polityki informacyjnej.

Usługi stanowią asystę dla komórek wewnętrznych odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych i są uzupełnieniem usług innych doradców, w tym przede wszystkim doradcy prawnego oraz agencji public / media relations i inwestor relations.

Oferujemy współpracę ze strony zespołu, który posiada wiedzę i doświadczenie zarówno z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, jak i doświadczenie transakcyjne w tym m.in. w obszarze fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji. Wiemy jak funkcjonuje rynek kapitałowy w praktyce i znamy środowisko inwestorskie.

Współpraca z Navigator umożliwia dostosowanie podmiotu do twardych i miękkich zasad przyjętych na rynku kapitałowym oraz ciągły i płynny transfer naszego know-how do spółki.

W Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect i Catalyst) wsparcie przy obowiązkach informacyjnych świadczymy również w formule Autoryzowanego Doradcy. Obecnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

 • z rynku NewConnect: Blirt S.A., Jujubee S.A., Milestone Medical Inc., Perma-Fix Medical S.A., Gremi Media S.A., Creepy Jar S.A., Medinice S.A., Movie Games S.A., 7Levels S.A., Moonlit S.A.
 • z rynku Catalyst: Everest Capital sp. z o.o., Griffin Real Estate sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.

Referencje

USŁUGI

Bieżące doradztwo i nadzór nad spółką w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a w szczególności w zakresie sporządzania raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym m.in:

 • pomoc w identyfikacji oraz klasyfikacji zdarzeń i informacji o charakterze handlowo-gospodarczym (informacji poufnych) i o charakterze formalno-technicznym (pozostałe informacje bieżące) oraz monitoring bieżących zdarzeń korporacyjnych pod kątem wystąpienia obowiązków informacyjnych,
 • wsparcie przy ewentualnym opóźnianiu przekazywania informacji poufnych do wiadomości publicznej oraz przy przestrzeganiu tzw. okresów zamkniętych,
 • weryfikacja poprawności projektów raportów bieżących,
 • sprawdzanie projektów części opisowych raportów okresowych (m.in. sprawozdanie Zarządu, tzw. „pozostałe informacje”, oświadczenia) pod względem m.in. ich kompletności i spójności z pozostałymi częściami raportu okresowego oraz raportami bieżącymi,
 • monitoring periodycznych obowiązków informacyjnych,
 • pomoc w ustalaniu właściwych wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych,
 • monitoring zmian w przepisach i informowanie o konsekwencjach tych zmian (w tym nowelizacja regulacji wewnętrznych),
 • wsparcie przy wdrożeniu zasad corporate governance, w tym w zakresie zakładki „relacje inwestorskie” na stronie internetowej spółki,
 • weryfikacja projektów materiałów zewnętrznych przeznaczonych do publikacji,
 • wsparcie przy formułowaniu odpowiedzi na zapytania inwestorów oraz przy przygotowywaniu ewentualnych wyjaśnień dla KNF, GPW i KDPW.

Bieżące doradztwo / nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez osoby zobowiązane m.in.: członków zarządu, członków rady nadzorczej, kluczową kadrę (w szczególności obowiązki notyfikacyjne, okresy zamknięte, znaczne pakiety).

Szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych (obejmujące m.in. podstawy prawne, zasady raportowania, informacje poufne, zasady opóźniania informacji poufnych, raporty bieżące, listy insiderów, obowiązki notyfikacyjne, raporty okresowe, okresy zamknięte, sankcje i kary, ład korporacyjny, case branżowe).

Przygotowanie i wdrożenie wynikającej z przepisów prawa wewnętrznej dokumentacji związanej m.in. z listą osób mających dostęp do informacji poufnej oraz obowiązkami notyfikacyjnymi (m.in. powiadomienia/pouczenia, oświadczenia, formularze, wzorce list).

Przygotowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych, w tym m.in.:

 • procedury obiegu i ujawniania informacji poufnych w spółce / grupie kapitałowej,
 • polityki raportowania (czyli tzw. „indywidualnych standardów raportowania – ISR”),
 • procedury notyfikacyjnej,
 • innych procedur, regulaminów i regulacji związanych np. z posiadaniem statusu spółki publicznej czy zasadami corporate governance.

REGULACJE

Zapraszamy do zapoznania się z bazą kluczowych regulacji odnoszących się do tematyki obowiązków informacyjnych oraz innych materiałów związanych z tą tematyką.

Regulacje i materiały dot. obowiązków informacyjnych

Opracowania Navigator Capital Group

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: