Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki TenderHut S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

Zdarzenie Terminy
Publikacja Memorandum 12 lipca 2021 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) 13 lipca 2021 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów) 21 lipca 2021 r. (do godz. 20:00)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów 15 lipca – 22 lipca 2021 r. (do godz. 15:30)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii D1 oferowanych w poszczególnych transzach) Nie później niż 23 lipca 2021 r. (do godz. 12:00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze) 23 – 27 lipca 2021 r. (do godz. 20:00)
Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych 28 lipca 2021 r.
Przydział Akcji Oferowanych Nie później niż 29 lipca 2021 r.
Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości Nie później niż 30 lipca 2021 r.
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną) Nie później niż 2 sierpnia 2021 r.

 

 

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 180.000 Akcji Oferowanych.

 

CENA

Cena Maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 62,00 zł (sześćdziesiąt dwa złote i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

 

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Akcji Oferowanych może być dzielona na dwie transze – Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących Zapisów na Akcje serii D1 po Cenie Maksymalne.

Transza Dużych Inwestorów, będzie obejmować Inwestorów do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane. Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane będą uprawnieni do złożenia Zapisów na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka została wskazana w zaproszeniu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną  przesłane przez Firmę Inwestycyjną .

 

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 3. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji w DANE O EMISJI w pkt. 4.5.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Memorandum Informacyjnego.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Memorandum Informacyjne TenderHut S.A.

Prezentacja Inwestorska TenderHut S.A.

Formularz zapisu na akcje TenderHut S.A. po Cenie Maksymalnej (w przypadku podziału Oferty na Transze – w Transzy Małych Inwestorów)