Wziąć udział w ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Domem Maklerskim Navigator Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

FORMULARZ DO BAZY INWESTORÓW

[contact-form-7 id=”2917″ title=”formularz – baza inwestorow”]

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowane są akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki WTT S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje Oferowane„).

 

HARMONOGRAM OFERTY

Zdarzenie Terminy (2021 r.)
Publikacja Memorandum Informacyjnego 17 września
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów 27 – 7 października
(do godz. 15:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów 8 października
(do godz. 12:00)
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane 8 – 14 października
(do godz. 18:00)
Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 8 – 14 października
(do godz. 24:00)
Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane od Inwestorów Zastępczych 15 października
(do godz. 24:00)
Przydział Akcji Oferowanych Nie później niż
18 października 2021 r.
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot w przypadku nadsubskrypcji Nie później niż
21 października 2021r.

 

CENA EMISYJNA I LICZBA AKCJI OFEROWANYCH

Cena emisyjna oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych będą tak ustalone przez Zarząd, aby łączna wartość wpływów brutto z oferty publicznej Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, była nie wyższa niż równowartość w złotych kwoty 1.100.000 euro. Tak ustalona cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej nie będzie mogła być wyższa niż 80 zł („Cena maksymalna„).

 

MINIMALNA I MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 300 Akcji Oferowanych.

Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż Liczba Akcji Oferowanych.

Inwestorzy mogą złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż Liczba Akcji Oferowanych. Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż Liczba Akcji Oferowanych traktowany będzie jako Zapis na Liczbę Akcji Oferowanych.

 

CENA

Cena maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd Emitenta i wynosi 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych i 00/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych w ramach niniejszej Oferty Publicznej zostanie ustalona przez Zarząd w drodze odrębnej uchwały po przeprowadzeniu budowania księgi popytu. Cena emisyjna i nie będzie wyższa niż cena maksymalna i będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej ceny emisyjnej i liczby akcji oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Suplementu do Memorandum Informacyjnego po zakończeniu budowania księgi popytu w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

 

PODZIAŁ NA TRANSZE

Oferta Publiczna nie jest dzielona na transze, jednak Emitent zastrzega sobie możliwość podziału Oferty Publicznej na Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów, nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane. Podział Oferty Publicznej na transze może nastąpić np. w wyniku przeprowadzenia przez Firmę Inwestycyjną procesu budowania księgi popytu (book-building). Zarówno w Transzy Małych Inwestorów jak i Transzy Dużych Inwestorów Zapisy na Akcje Oferowane będę składane przez inwestorów po Cenie emisyjnej.

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

 

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 5. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji w DANE O EMISJI w pkt. 10.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Memorandum Informacyjnego.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Memorandum Informacyjne WTT S.A.

Prezentacja Inwestorska WTT S.A.