Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia Zapisu na Akcje Nowej Emisji są uprawnieni wyłącznie inwestorzy:

 • którzy będą mieli zawartą, z DM NAVIGATOR, umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, 
 • których wiedza, doświadczenie oraz poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego będą odpowiadały uprzednio zdefiniowanej grupie docelowej przedmiotowej oferty zgodnie z oceną adekwatności i odpowiedniości usług maklerskich dotyczących poszczególnych grup instrumentów finansowych.

Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM NAVIGATOR umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, a zamierzają wziąć udział w Ofercie Publicznej powinni:

 1. Zapisać się do bazy inwestorów DM NAVIGATOR, a więc:
  1. Kliknąć w poniższy przycisk, który przeniesie Państwa na stronę z formularzem kontaktowym,
  2. Uzupełnić formularz kontaktowy, w którym wskazują Państwo adres email, na który zostaną Państwu przesłane stosowne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania z DM NAVIGATOR,
  3. Uzupełnić, podpisać i przesłać dokumenty do DM NAVIGATOR zgodnie z instrukcją zamieszoną w przesłanej do Państwa wiadomości email.
 2. Skontaktować się DM NAVIGATOR w celu potwierdzenia chęci udziału w przedmiotowej ofercie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]

Każdy inwestor jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami dystrybucji Akcji Oferowanych, które zostały szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym w rozdziale 4 „Dane o emisji”. Poniżej zostały przedstawione wyłącznie wybrane informacje w tym zakresie

OFERTA

Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki QNA Technology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane).

 • Cena Emisyjna: zostanie podana po zakończeniu procesu Budowy Księgi Popytu (book-building);
 • Inwestorzy zainteresowani złożeniem Zapisu w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku podziału Oferty na transze) składają Zapis na Akcje Oferowane po Cenie Emisyjnej;
 • Minimalna wielkość zapisu wynosi 400 Akcji Oferowanych 
 • Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane: 5 lipca 2024 r., godzina 18:00 (Zapis w wersji papierowej lub korespondencyjnie) albo 5 lipca 2024 r. godzina 23:59 (Zapis składany elektronicznie)
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane: 5 lipca 2024 r. (data zaksięgowania przelewu na rachunku DM Navigator)

HARMONOGRAM OFERTY

Terminy

(2024 r.)

Zdarzenie
13 czerwcaPublikacja Memorandum
21 czerwcaPrzedstawienie Spółce Dokumentów Potwierdzających uprawnienie do skorzystania z Prawa Pierwszeństwa
17 – 27 czerwca
(ostatniego dnia do godz. 15:00)
Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 28 czerwca, do godz. 12:00Ustalenie Ceny Emisyjnej oraz ewentualne wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Małych Inwestorów i określenie liczby Akcji Serii E oferowanej w każdej z nich. Opublikowanie informacji o: (i) Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz (ii) ewentualnym podziale Oferty na transze i ostatecznej liczbie Akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach
28 czerwca – 5 lipcaPrzyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów
 8 lipcaEwentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 9 lipcaPrzydział Akcji Oferowanych
9 lipcaPodanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Najpóźniej 10 lipcaEwentualny zwrot  nadpłaconych kwot (w przypadku nadusbskrypcji)

CENA

Cena Emisyjna  będzie taka sama dla wszystkich inwestorów składających Zapisy.

Informacja odnośnie ustalonej Ceny Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.

SKŁADANIE ZAPISÓW

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej.

Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania poniżej, a jego wersja umożliwiająca uzupełnienie w formie elektronicznej jest udostępniana na życzenie.

Formularze Zapisu będą przyjmowane:

 • Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zlecenia@dmnavigator.pl. W takim przypadku Zapis na Akcje serii E będzie składany poprzez przesłanie pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu przesłanego na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzednim nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: Formularz Zapisu powinien być podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym ePUAP.
 • Osobiście – w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Ważne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.
 • Korespondencyjnie – kurierem poprzez przesłanie do Domu Maklerskiego Navigator (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). W takim przypadku Zapis na Akcje serii E będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach nie później niż do godz. 18.00 ostatniego dnia przyjmowania ZapisówWażne: formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce papieru lub podpisać obie strony.

Dokonanie wpłaty środków na objęcie Akcji Oferowanych powinno nastąpić zgodnie z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym – pkt. 4.14 Zasady, miejsca i terminy składania Zapisów oraz termin związania Zapisem, tj.:

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.

Tytuł wpłaty powinien zawierać:

 • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
 • imię i nazwisko (nazwę osoby prawnej) inwestora,
 • adnotację „Wpłata na akcje QNA Technology S.A.”

Wpłata na Akcje Oferowane powinna nastąpić wyłącznie z rachunku pieniężnego, którego posiadaczem jest osoba składająca Formularz Zapisu.

OGRANICZENIA NABYCIA W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI

Sankcje, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę wpływają na możliwość zarejestrowania instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych, z uwagi na osobę ich emitenta lub z uwagi na osoby, na rzecz których są one emitowane. Sankcje te zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia związane z osobami, na rzecz których emitowane są instrumenty finansowe są następujące:

 • 5e rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 • 1x rozporządzenia nr 765/2006 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ponadto, z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie przez Spółkę akcji:

 • jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, oraz
 • jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

W związku z ww. sankcjami, Akcje Spółki nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy (reklama) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest Memorandum Informacyjne, które dostępne jest na stronie internetowej Spółki (www.qnatechnology.com) oraz, na stronie Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Memorandum Informacyjne nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, a jego treść nie była badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii E.

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.