KIM JESTEŚMY?

autoryzowany doradca newconnectDom Maklerski Navigator to zespół specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Skupiamy się na pozyskiwaniu kapitału dla średnich i dużych firm na rynku kapitałowym.

Poprzez kompleksową ofertę usług w zakresie publicznych i prywatnych emisji akcji oraz obligacji, pozyskujemy kapitał od OFE, TFI, Asset Management, Towarzystw Ubezpieczeniowych, zamożnych inwestorów prywatnych oraz od inwestorów indywidualnych.

Nasz zespół przeprowadził ponad 30 transakcji na GPW (IPO, SPO, przejęcia odwrotne / fuzje) o łącznej wartości ponad 3 mld PLN oraz ponad 100 emisji obligacji o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld PLN.

DM Navigator jest również liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Obecnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

 • z rynku NewConnect: 7Levels S.A., Bioceltix S.A., Blirt S.A., Creotech Instruments S.A., Gremi Media S.A., Immersion Games S.A., Jujubee S.A., Milestone Medical Inc., Starward Industries S.A., SDS Optic S.A., Urteste S.A.

 • z rynku Catalyst: Everest Capital sp. z o.o.

CO ROBIMY?

Kompleksowo przeprowadzamy transakcje pozyskania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu oraz bieżącej wiedzy w zakresie oczekiwań inwestorów, wskazujemy klientom optymalne warunki transakcji z punktu widzenia ich sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych.

Koordynujemy cały proces przygotowania i pozyskania kapitału, jak również w późniejszym etapie doradzamy spółkom w zakresie funkcjonowania na rynku publicznym (rynek regulowany GPW / NewConnect / Catalyst) – w celu budowania wartości firmy m.in. poprzez doradztwo corporate finance, transakcje M&A, dalsze pozyskiwanie finansowania, business consulting i wsparcie przy obowiązkach informacyjnych oraz relacjach inwestorskich.

Specjalizujemy się również w obszarze dematerializacji papierów wartościowych, a w szczególności akcji i obligacji korporacyjnych. Więcej niż co piąta niepubliczna spółka akcyjna lub emitent obligacji korporacyjnych korzysta z naszych usług w zakresie dematerializacji. Oznacza to, że DM Navigator jest zdecydowanym liderem w obszarze dematerializacji akcji i obligacji korporacyjnych.

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki)
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej
 • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów
 • budowa konsorcjum sprzedażowego
 • sporządzenie raportu analitycznego
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych)
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.

EMISJE OBLIGACJI

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji
 • pełnienie funkcji oferującego
 • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji)
 • pełnienie funkcji sponsora emisji
 • pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego
 • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
 • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji
 • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

 • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału
 • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej
 • uniezależnienie od finansowania bankowego
 • brak utraty kontroli nad spółką
 • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego
 • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych
 • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

 • dostęp do szerszego grona inwestorów
 • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów
 • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji
 • ograniczone obowiązki informacyjne
 • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu
 • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

POZOSTAŁE USŁUGI

Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem spółek na rynku kapitałowymi takie jak:

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków przez osoby zobowiązane
 • przygotowanie wzorców dokumentacji wewnętrznych
 • przygotowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych, w tym procedury obiegu i ujawniania informacji poufnych, polityki raportowania (ISR), procedury notyfikacyjnej,
 • szkolenia z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych

Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie obowiązków informacyjnych znajdują się w dedykowanych zakładkach: 

=> OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

REJESTRACJA I PRZECHOWYWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta emisji
 • pełnienie funkcji sponsora emisji dla emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych
 • pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego przed KDPW
 • pełnienie funkcji agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego i agenta dokumentacyjnego
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych
 • prowadzenie depozytów akcji

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), wraz z wejściem w życie 1 lipca 2019 r. wprowadziły obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych: obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. W związku z tym w celu rejestracji obligacji czy certyfikatów inwestycyjnych w KDPW niezbędny jest przy każdej emisji udział agenta emisji lub pośrednika rejestracyjnego.

DM Navigator jest liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych – rejestrujemy w KDPW najwięcej obligacji korporacyjnych z wszystkich domów maklerskich.

Nowelizacja KSH z 30.08.2019 r. wprowadziła natomiast obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz S.K.K, tj.  od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i powinny zostać zarejestrowane w KDPW lub w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej przez dom maklerski, który posiada zgodę KNF na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.

Szczegóły dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie rejestracji i przechowywania papierów wartościowych znajdują się w dedykowanych zakładkach: 

=> AGENT EMISJI, SPONSOR EMISJI, POŚREDNIK REJESTRACYJNY

=> REJESTR AKCJONARIUSZY I DEMATERIALIZACJA AKCJI

DORADZTWO

 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
 • realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
 • doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
 • doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych

 

POŚREDNICTWO W OBROCIE

 • pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
 • przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
 • organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
 • koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje

DOŚWIADCZENIE

Oferty akcji i udziałów