WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały i Informacje”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz dostępu i korzystania z zamieszczonych na niej Materiałów i Informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej Materiały i Informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII, WIELKIEJ BRYTANII LUB AUSTRALII, CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

UZNAJE SIĘ, ŻE KLIKAJĄC IKONĘ „DALEJ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI NIE ZAMIESZKUJĄ, ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu, ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały i Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z  ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na regulowanym rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji tego samego rodzaju, tj. łącznie 1.783.700 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w tym: 999.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 71.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 63.400 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 400.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 248.300 zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda („Akcje”, „Dopuszczenie do Obrotu”).

Prospekt Emitenta został zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Dopuszczenia do Obrotu, zawierającym informacje o Spółce i Akcjach Spółki na potrzeby Dopuszczenia do Obrotu.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Emitenta, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.

Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, pod adresem: https://passus.com/relacje-inwestorskie/prospekt oraz na stronie firmy inwestycyjnej – DM Navigator S.A. w części: https://dmnavigator.pl/.

Prospekt nie stanowi oferty publicznej akcji, zaproszenia do oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Emitenta. Materiały i Informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Dopuszczenie do Obrotu jest dokonywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców.

Akcje, o których mowa w Prospekcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów i Informacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii lub Australii.

Poprzez wybór poniższej opcji „Dalej”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi Materiałami i Informacjami, akceptuję ich treść oraz zawarte w nich ostrzeżenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów i Informacji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony.