Rejestr akcjonariuszy – FAQ

 

FAQ – najczęstsze pytania

Poniżej podsumowujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji oraz utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Z uwagi na obszerność materiału, dla ułatwienia, pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na następujące bloki tematyczne:

 

 

 

 

A. Podstawowe pojęcia i ogólne konsekwencje zmian prawnych

 1. Na czym polega dematerializacja akcji?

Dematerializacja akcji polega na zmianie formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym (zapis cyfrowy). Głównym skutkiem dematerializacji będzie eliminacja z obrotu akcji w formie papierowej oraz akcji na okaziciela.

 1. Jakiego rodzaju akcje będą ulegać dematerializacji?

Wszystkie. Zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela. Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane.

 1. Jakie będą główne konsekwencje przedmiotowych zmian w KSH?

Nastąpi utrata anonimowości przez akcjonariuszy a rejestr akcjonariuszy stanie się jawny zarówno dla samej spółki, jak i każdego akcjonariusza tej spółki (osoby postronne nie będą miały wglądu do rejestru). Dokument akcji zostanie zastąpiony zapisem elektronicznym (dopuszczalna będzie także forma rozproszonej bazy danych – możliwość zastosowania technologii blockchain). Nastąpi też większe sformalizowanie transakcji na akcjach oraz pojawią się dodatkowe koszty po stronie spółek, choćby z uwagi na koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy przez podmiot trzeci. Może się okazać, że niektóre podmioty będą się decydować na dokonanie przekształcenia formy prawnej spółki odpowiednio ze spółki akcyjnej np. na sp. z o.o. oraz ze spółki komandytowo-akcyjnej na spółkę komandytową (w szczególności mniejsze podmioty np. z jednym akcjonariuszem posiadającym 100% w głosach).

Wśród pozytywnych konsekwencji zmian prawnych należy wymienić przede wszystkim możliwość identyfikacji swoich akcjonariuszy przez poszczególne spółki i tym samym ułatwiony kontakt z akcjonariuszami. Taka opcja a przede wszystkim wykorzystywanie tej opcji kontaktu przez spółki może ułatwić spółce konsultowanie choćby na zasadzie sondy podejścia akcjonariuszy do niektórych spraw czy pomysłów biznesowych. Takie interakcje zdecydowanie mogą przełożyć się na zacieśnienie relacji pomiędzy spółką a akcjonariuszami (poza relacją stricte kapitałową) i mogą ożywić zazwyczaj pasywny akcjonariat mniejszościowy. Oczywiście pozostaje pytanie czy spółki a głównie zarządy spółek będą chciały z tego skorzystać. Zmiany z pewności przyczynią się do profesjonalizacji obrotu akcjami i wpłyną na większą transparentność transakcji, jak i szerokiego rynku ogółem.

Zmiany w KSH wspierają zachodzące procesy digitalizacji spółek a spółki coraz bardziej będą przypominały spółki cyfrowe.

 1. Czy podział na „akcje imienne” oraz „akcje na okaziciela” zostanie utrzymany?

Od strony nazewnictwa tak tj. taki podział zostanie zachowany. Należy pamiętać, że od strony praktycznej taki podział będzie mógł wprowadzać trochę w błąd – przecież zniknie podstawowa różnica między tymi rodzajami akcji, a w rejestrze akcjonariuszy przy obu rodzajach akcji będą zamieszczone dokładnie takie same dane. Różnice będą określane głównie przez statut spółki (wciąż brak możliwości ograniczenia zbywania akcji na okaziciela oraz brak możliwości ich uprzywilejowania).

 1. Czy zmiany w KSH nie oznaczają przypadkiem, że jawność akcjonariatu w spółkach niepublicznych będzie większa niż w spółkach publicznych?

Rejestr akcjonariuszy stanie się jawny, co do zasady, zarówno dla samej spółki, jak i każdego akcjonariusza tej spółki – nawet posiadającego tylko 1 akcję. Paradoksalnie dojdzie więc do sytuacji, że jawność akcjonariatu będzie większa w spółkach niepublicznych niż publicznych – w przypadku tych drugich, i to w ograniczeniu do spółek notowanych na rynku głównym GPW (w oparciu o inne przepisy), wgląd poprzez KDPW do całkowitej struktury akcjonariatu będzie miał wyłącznie emitent. Emitenci z NewConnect nie będą mieli takiego przywileju (zapewne po doświadczeniach na rynku regulowanym, z czasem taka możliwość pojawi się również wobec spółek notowanych w ASO NewConnect). Dotychczas, w przypadku niepublicznych spółek akcyjnych, wyłącznie jedyny (posiadający 100% głosów) akcjonariusz podlegał ujawnieniu w KRS. W przypadku spółek publicznych akcjonariusz, co do zasady, ujawnia się przy przekroczeniu progu 5% w głosach na WZ spółki. Dla porównania w przypadku sp. z o.o. udziałowiec spółki staje się w KRS publicznie widoczny od osiągniecia progu 10% w głosach spółki (przy bezpośrednim przeglądzie dokumentów w KRS jest możliwość ustalenia pełnej struktury udziałowców).

Do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy dostęp będą mogły uzyskać także organy kontroli skarbowej oraz odpowiednie organy administracji  (podobnie jak przy uzyskiwaniu dostępu do tajemnicy bankowej czy też tajemnicy maklerskiej).

Na marginesie do ciekawej sytuacji dojdzie w grupach kapitałowych spółek publicznych, w skład których będą wchodziły niepubliczne spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne (jako odpowiednio spółki zależne czy też spółki stowarzyszone). Otóż w przypadku mniej istotnych transakcji dokonywanych przez spółkę publiczną na akcjach ww. spółek niepublicznych należących do grupy kapitałowej akcjonariusze spółki dominującej mogą przez jakiś czas nie mieć wiedzy na temat tych transakcji (bo np. nie będzie w tej sprawie opublikowany raport bieżący a kolejny raport okresowy będzie dostępny dopiero za np. kilka tygodni), z kolei akcjonariusze spółki, na akcjach której dojdzie do transakcji będą mogli się o tym dowiedzieć jak tylko zmiana własności zostanie ujawniona w rejestrze akcjonariuszy. Tym samym może dojść do pewnej asymetrii informacyjnej pomiędzy akcjonariuszami spółki publicznej a akcjonariuszami np. spółki zależnej czy też stowarzyszonej z tą spółką publiczną (najbardziej „uprzywilejowany” pod kątem dostępu do informacji będzie akcjonariusz niepublicznej spółki należącej do grupy, który posiada jednocześnie akcje spółki publicznej).

 

Wróć do spisu treści

 

B. Spółki i instrumenty, których dotyczy obowiązkowa dematerializacja akcji

 1. Jakie spółki będą miały obowiązek zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy (obowiązek dematerializacji akcji)?

Obowiązek dotyczy spółek akcyjnych, które nie są spółkami publicznymi, tj. które nie mają notowanych akcji (dalej niepubliczne spółki) oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Obowiązek taki został także nałożony na proste spółki akcyjne, które zaczną funkcjonować od 1 marca 2020 r.

 1. Czy tylko akcje spółek niepublicznych będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy?

Nie – oprócz akcji także inne instrumenty wynikające z akcji tj.: np. prawa poboru akcji.

 1. Czy obowiązkowa dematerializacja akcji dotyczy tylko spółek niepublicznych?

Nie. Działania dostosowawcze będą musiały zostać podjęte także przez niektóre spółki publiczne. Chodzi tu o spółki publiczne, które nie mają wszystkich istniejących akcji zarejestrowanych w KDPW (czyli dalej część istniejących akcji występuje w formie dokumentowej / papierowej). Przed 1 marca 2021 r. wszystkie te akcje muszą znaleźć się w KDPW. Analogiczny obowiązek będzie dotyczył akcji emitowanych w 2020 r. Proces dematerializacji akcji spowoduje dla spółek publicznych dodatkowe koszty w postaci kosztów stricte związanych z KDPW, usługą pośrednika rejestracyjnego a czasem także z usługą sponsora emisji. Skoro spółki i tak nie unikną tych kosztów, to w niektórych przypadkach obowiązkowa dematerializacja akcji może przyczynić się do podjęcia decyzji o wprowadzeniu dematerializowanych akcji do obrotu na GPW lub odpowiednio na NewConnect. W pewnych okolicznościach w przypadku GPW będzie można tego dokonać bez prospektu (gdy akcje wprowadzane będą stanowiły mniej niż 20% akcji znajdujących się już w obrocie) a w przypadku NewConnect bez dokumentu informacyjnego (gdy akcje wprowadzane będą stanowiły mniej niż 5% akcji znajdujących się już w obrocie).

 1. Czy z punktu widzenia obowiązkowej dematerializacji akcji będzie miał jakieś znacznie fakt, że dana spółka niepubliczna (akcyjna lub komandytowo-akcyjna) będzie spółką zależną (lub stowarzyszoną) spółki publicznej?

Co do zasady nie. Niepubliczna spółka akcyjna lub komandytowo-akcyjna należąca do grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka publiczna (tj. spółka notowana na GPW lub NewConnect) będzie musiała dokonać dematerializacji swoich akcji na tych samych zasadach jak każda inna spółka niepubliczna nienależąca do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w tym do grupy kapitałowej spółki publicznej. Taka spółka będzie musiała m.in. zawrzeć umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy uprawnionym na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. np. z odpowiednim domem maklerskim.

 1. Jaką moc prawną będą miały dokumenty akcji nie złożone spółce zgodnie z wystosowanym wezwaniem spółki?

Po 1 marca 2021 r. dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że akcjonariuszowi przysługują prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat tj. do dnia 1 marca 2026 r. Później akcjonariusz zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych.

 1. Jaki status będą miały akcje na okaziciela złożone w spółce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 marca 2021 r.?

Takie akcje na okaziciela będą w tym czasie traktowane jako akcje imienne w zakresie wykonywania i przenoszenia praw z tych akcji.

W okresie pomiędzy zwróceniem do spółki dokumentów akcji przez akcjonariuszy (części lub wszystkich) a otwarciem rejestru akcjonariuszy (co nastąpi z dniem 1 marca 2021 r.) spółki będą mogły skorzystać z usługi depozytu akcji świadczonej przez podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy.

 1. Czy w 2020 r. będą jeszcze funkcjonować papierowe akcje w formie dokumentu?

Tak, a rok 2020 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania papierowych akcji w formie dokumentu. Od 1 marca 2021 r. akcje papierowe zostaną zastąpione tzw. „akcjami rejestrowymi” tj. akcjami ujawnionymi w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez uprawniony do tego podmiot (np. dom maklerski). Od 1 marca 2021 r. spółki nie będą już wydawać dokumentów akcji ani też nie będą prowadziły księgi akcyjnej.

 1. Czy akcje tej samej spółki mogą być zarejestrowane jednocześnie w depozycie papierów wartościowych oraz w rejestrze akcjonariuszy?

Nie, akcje tej samej spółki nie mogą być jednocześnie zarejestrowane w depozycie i w rejestrze akcjonariuszy. Walne zgromadzenie akcjonariuszy musi dokonać wyboru jednej z dwóch opcji. W przypadku spółek publicznych akcje muszą być zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW.

 1. Co się stanie z akcjami niezłożonymi w spółce przez akcjonariuszy do dnia 1 marca 2026 r.?

Ustawodawca nie sprecyzował co dokładnie wydarzy się z takimi akcjami ale akcjonariusz zostanie pozbawiony praw członkowskich. Wydaje się, że mogą mieć wówczas miejsce procesy obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji spółki.

 

Wróć do spisu treści

 

C. Czynności do wykonania po stronie spółek przy rejestrze akcjonariuszy

 1. Jakich formalności wymaga wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy przede wszystkim musi być wybrany uchwałą walnego zgromadzenia. Przy zakładaniu spółki wyboru dokonują założyciele.

Z praktycznego punktu widzenia, w związku z powyższym, rekomendujemy, aby zgromadzenie akcjonariuszy spółki dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr najpóźniej w trakcie walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r.

 1. Kiedy powinna zostać podpisana umowa przez spółkę z podmiotem prowadzącym rejestr?

Spółka powinna podpisać umowę niezwłocznie po wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Zawarcie umowy powinno nastąpić także przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy przez spółkę do zwrotu wydanych dokumentów akcji.

Można także zawrzeć z podmiotem prowadzącym rejestr umowę warunkową tj. umowę, która wejdzie w życie pod warunkiem wyboru tego podmiotu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.

 1. Ile razy spółka będzie wzywać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce?

Spółka ma obowiązek wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie (pierwsze musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r.; ostatnie do 30 stycznia 2021 r.).

 1. Czy Spółka będzie musiała dokonywać 5 wezwań akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji, nawet gdy wcześniej spółka zebrała już 100% wydanych dokumentów akcji?

Tak. Ustawodawca nie przewidział innego trybu. Obowiązkowych jest 5 wezwań, nawet gdy spółka po pierwszym wezwaniu będzie dysponowała już wszystkimi dokumentami akcji.

 1. Co w sytuacji gdy spółka nie wydała dokumentów akcji dla wszystkich istniejących akcji spółki (odpowiednio wydała dokumenty tylko dla części akcji)?

W takiej sytuacji rekomenduje się wydanie dokumentów akcji przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji – ustawodawca nie przewidział innego trybu tj. dla spółek, które nie wydały dokumentów akcji.

 1. Czy wezwania akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji dokonywane przez spółkę muszą być także publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji publikuje się w taki sam sposób jak zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. W przypadku akcji na okaziciela, jeżeli statut nie stanowi inaczej, ogłoszenie publikowanie jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W przypadku akcji imiennych możliwe jest więc wysłanie wezwania za pomocą listów poleconych, przesyłek kurierskich, a w przypadku uprzedniej zgody akcjonariusza również za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Czy posiadanie i prowadzenie przez niepubliczną spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej wraz z zakładką dedykowaną do komunikacji z akcjonariuszami zastąpi obowiązek publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Nie. Spółki dalej będą musiały publikować ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a dodatkowo będą miały jednocześnie obowiązek prowadzenia strony internetowej, przez którą będą się komunikować z akcjonariuszami (czyli publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie już jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów).

 1. Co powinna zawierać strona internetowa spółki aby spełniać wymogi KSH?

Zgodnie z KSH strona internetowa spółki powinna zawierać:

Dodatkowo www spółki zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od początku 2020 r. powinny zawierać także wszystkie ogłoszenia spółki, które są wymagane przez regulacje prawne a także statut spółki. Przykładowo na stronach internetowych na bieżąco powinny być publikowane informacje dotyczące zaplanowanych walnych zgromadzeń akcjonariuszy (w tym m.in. treść ogłoszenia o walnym zgromadzeniu, porządek obrad, treść projektów uchwał a także wszelkie dokumenty, które mają być przedstawiane, dyskutowane czy wreszcie zatwierdzane na walnym zgromadzeniu np. różnego rodzaju sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe).

Dodatkowy obowiązek ma ukrócić sytuacje, w których akcjonariusze o walnym zgromadzeniu są informowani w sposób mało profesjonalny tj. taki aby tak naprawdę akcjonariuszy właściwie nie poinformować – szczególnie częste w przypadkach różnego rodzaju konfliktów w spółce i wśród akcjonariatu spółki.

 1. Czy niepubliczna spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub poszczególni akcjonariusze spółki muszą posiadać kody LEI na potrzeby rejestru akcjonariuszy?

Nie, nie będzie to konieczne. Zarówno spółka (akcyjna lub komandytowo-akcyjna), jak i akcjonariusze nie będą zobowiązani do posiadania kodu LEI – spółka nie będzie uczestnikiem KDPW ani nie będzie (w ramach czynności dotyczących prowadzenia rejestru akcjonariuszy) zawierała transakcji na rynkach kasowych lub OTC).

 1. Co powinna zrobić spółka jeśli nie chce aby podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy pośredniczył w wypłacie dywidendy?

Spółka powinna odpowiednio dostosować statut Spółki tj. zawrzeć w nim wprost wskazanie, że wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Oczywiście zmiany statutu wchodzą w życie wraz z rejestracją w KRS.

 1. Co jeśli spółka w ogóle nie zamierza wypłacać dywidendy? Czy w takiej sytuacji też powinna pod kątem rejestru akcjonariuszy wprowadzić zmiany do statutu?

Niekoniecznie ale jeśli jednak w przyszłości spółka zdecydowałaby o wypłacie dywidendy a statut nie wyłączałby przy wypłacie dywidendy pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy to wypłata dywidendy musiałaby nastąpić przy pomocy podmiotu prowadzonego rejestr. To wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie spółki.

 

Wróć do spisu treści

 

D. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki

 1. Jakie podmioty mogą prowadzić rejestr akcjonariuszy?

Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. przez wybrane domy maklerskie oraz banki powiernicze. W przypadku prostych spółek akcyjnych rejestr będzie mógł być prowadzony także przez notariuszy.

 1. Jakie obowiązki będzie miał podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy?

Lista obowiązków podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie obejmowała m.in.:

 1. Czy podmiot prowadzący rejestr będzie sprawdzał dokumenty przedstawiane przy żądaniu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy?

Podmiot prowadzący rejestr ma obowiązek badania treści i formy dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

 1. Na czym w praktyce będzie polegało badanie treści i formy dokumentów potencjalnie uzasadniających dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy?

Na przykładzie umowy kupna / sprzedaży akcji badanie treści i formy umowy będzie co do zasady sprowadzać się do tego, czy z umowy wynika, że sprzedano akcje (treść) oraz, czy umowa spełnia wymogi formalne (pisemna, odpowiednie przywołanie stron, podpisy etc.).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości powziętych przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot ten będzie mógł podjąć dodatkowe czynności celem wyjaśnienia tych wątpliwości.

 1. Ile czasu ma podmiot prowadzący rejestr na dokonanie wpisu osoby żądającej?

Podmiot prowadzący rejestr dokonuje wpisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia.

 1. Czy podmiot prowadzący rejestr ma obowiązki informacyjne wobec osoby, której uprawnienia mają być wykreślone lub zmienione?

Tak, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy ma szereg obowiązków informacyjnych. W tym przypadku podmiot prowadzący rejestr powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis (z  wyłączeniem sytuacji zajęcia praw majątkowych akcjonariusza przez komornika sądowego w określonym trybie oraz przekazania stosownego zawiadomienia lub przez organ egzekucyjny w określonym trybie – wówczas wpis dotyczący zajęcia praw majątkowych następuje z urzędu).

 1. Czy podmiot prowadzący rejestr ma obowiązek informacyjny wobec osoby żądającej wpisu?

Podmiot prowadzący rejestr informuje o dokonanym wpisie zarówno osobę żądającą wpisu, jak i spółkę. W przypadku niedokonania wpisu podmiot prowadzący rejestr niezwłocznie powiadamia o tym osobę żądającą wpisu oraz dodatkowo ma obowiązek podania przyczyny niedokonania wpisu.

 1. W jakim terminie podmiot prowadzący rejestr jest obowiązany wydać świadectwo rejestrowe?

Wydanie dokumentu świadectwa rejestrowego powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.

 1. Do wykonania jakich innych czynności może zobowiązywać podmiot prowadzący rejestr umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy (poza prowadzeniem stricte samego rejestru)?

O ile statut spółki nie stanowi inaczej taka umowa może m.in. powierzać podmiotowi prowadzącemu rejestr pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji – czyli np. obsługa wypłaty dywidendy.

 1. Czy spółka może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

Tak, z tym że rozwiązanie umowy przez spółkę może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zawarcia nowej umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z innym podmiotem upoważnionym do świadczenia takiej usługi. Nowy podmiot do prowadzenia rejestru będzie musiał uprzednio zostać wybrany stosowną uchwałą walnego zgromadzenia.

 1. Czy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie mógł wypowiedzieć umowę spółce?

Tak, ale tylko z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż 3 miesiące.

 1. Czy w sytuacji gdy dywidenda miałaby być wypłacona przy pośrednictwie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podmiot ten będzie wymagał dodatkowych informacji na temat poszczególnych akcjonariuszy?

Tak, do wypłaty dywidendy niezbędne będzie uzyskanie w odpowiednim terminie przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy numerów rachunków bankowych poszczególnych akcjonariuszy, na które ma zostać wypłacona dywidenda spółki (numery rachunków bankowych nie będą stanowiły elementu rejestru akcjonariuszy więc nie będą też ujawniane innym akcjonariuszom, chyba że statut będzie wprost wskazywał, że rejestr akcjonariuszy ma zawierać numery rachunków bankowych).

 1. Co w praktyce będzie oznaczało pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy przy wypłacie dywidendy?

Pośrednictwo, co do zasady, będzie oznaczało naliczenie kwoty dywidendy dla akcjonariusza i przelew środków na konto akcjonariusza (po uzyskaniu numerów rachunków bankowych poszczególnych akcjonariuszy).

 

Wróć do spisu treści

 

E. Rejestr akcjonariuszy – zakres, szczegóły

 1. Jakie informacje będą zawarte w rejestrze akcjonariuszy?

W rejestrze akcjonariuszy będą gromadzone podstawowe dane dotyczące zarówno samej spółki, jak i akcji spółki (w tym dotyczące ograniczeń w ich zbywaniu) oraz akcjonariuszy spółki.

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał:

Należy mieć także na uwadze, że statut spółki może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy.

 1. W jakiej formie prowadzony będzie rejestr akcjonariuszy?

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w formie elektronicznej. Podmiot prowadzący rejestr ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i integralności zawartych w rejestrze danych.

 1. Na czym polega charakter konstytutywny wpisu w rejestrze akcjonariuszy?

Charakter konstytutywny wpisu oznacza, że nabycie lub obciążenie akcji rejestrowej będzie następować w momencie dokonania stosownego wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wyjątkiem od tej zasady będzie przejście prawa z akcji z mocy prawa a to będzie następować np. w takich sytuacjach jak dziedziczenie.

 1. Czy spółka będzie mogła wypowiedzieć umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Tak, ale pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

 1. Kto może żądać dokonania wpisu w rejestrze?

Wpisy w rejestrze akcjonariuszy będą dokonywane na żądanie spółki (np. obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji, zmiana statutu) lub innej osoby mającej interes prawny na podstawie przedłożonych dokumentów, które będą uzasadniały dokonanie wpisu.

 1. Jakie przykładowo dokumenty trzeba będzie dostarczyć przy żądaniu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy?

Będzie to zależne od sytuacji, ale jednym z najczęściej wymaganych dokumentów będzie np. umowa sprzedaży akcji.

 1. Kto ponosi koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy?

Koszty związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą ponoszone bezpośrednio przez spółkę akcyjną, na rzecz której prowadzony będzie rejestr.

 1. Od czego będzie zależna wysokość kosztów związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy?

Wysokość kosztów związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będzie zależna przede wszystkim m.in od liczby akcjonariuszy spółki oraz aktywności akcjonariatu (liczba umów kupna / sprzedaży, liczba zastawów, blokad itp.).

 1. Kiedy następuje wpis do rejestru w przypadku objęcia akcji (objęcie akcji przy założeniu spółki lub nowe emisje akcji)?

Wpis do rejestru może nastąpić po wpisie spółki do rejestru sądowego albo po wpisie do rejestru sądowego podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Wróć do spisu treści

 

F. Akcjonariusze niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

 1. Czy w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie obecny akcjonariusz może przestać być akcjonariuszem?

Tak. Od 1 stycznia 2021 r. akcjonariuszem spółki będzie tylko podmiot, który złożył dokumenty akcji w spółce i został wpisany w rejestrze akcjonariuszy. Postawa pasywna akcjonariusza i brak odpowiedniego ujawnienia w rejestrze spowoduje, że tak naprawdę akcjonariusz przestanie nim być, bo np. nie będzie mógł głosować ani nie otrzyma dywidendy. Przez 5 kolejnych lat czyli do 1 marca 2026 r. dokumenty akcji nie złożone w spółce zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza, że przysługują mu prawa udziałowe, czyli na ich podstawie będzie mógł zawnioskować o ujawnienie w rejestrze. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie tj. bezpowrotnie utraci przymioty akcjonariusza.

 1. W jaki sposób akcjonariusz dowie się o wezwaniu spółki do złożenia dokumentów akcji w spółce?

Akcjonariusz będzie mógł się dowiedzieć o wezwaniu spółki do zwrotu posiadanych dokumentów akcji przede wszystkim ze strony internetowej spółki (spółka obowiązkowa będzie musiała wykonać 5 takich wezwań, pierwsze do 30 września 2020 r.).

Spółka musi udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania (obowiązek posiadania strony internetowej do tego celu wszedł w życie od 1 stycznia 2020 r.). Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki (tj. wymaga także odpowiedniej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pierwsze do 30 września 2020 r. ale uwaga: decyduje data faktycznej publikacji a nie data złożenia wniosku o publikację). W praktyce spółki będą pewnie podejmowały też inne próby kontaktu z akcjonariuszami.

 1. Czy akcjonariusz może złożyć dokument akcji bezpośrednio w podmiocie prowadzącym rejestr?

Nie, taki akcjonariusz będzie odpowiadał spółce na wezwanie do zwrotu dokumentu akcji i to spółce należy złożyć dokument akcji (nie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy).

 1. Czy w zamian za złożenie w spółce dokumentów akcji akcjonariusz otrzyma jakieś inne dokumenty?

Akcjonariusz powinien otrzymać od spółki pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów akcji w spółce.

 1. Kiedy po zmianie przepisów nabycie akcji stanie się skuteczne?

Poza pewnymi wyjątkami określonymi w KSH nabycie akcji niepublicznej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej stanie się skuteczne z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Tak samo będzie z ustanowieniem na akcji ograniczonego prawa rzeczowego czyli np. zastawu.

 1. Czy akcjonariusz będzie miał dostęp do rejestru akcjonariuszy?

Tak, każdy akcjonariusz będzie mógł uzyskać wgląd do całego rejestru akcjonariuszy. Wystarczy posiadać jedną akcję. Dostęp do rejestru akcjonariuszy będzie miała także sama spółka. Oznacza to, że nie będzie już możliwości „anonimowego” posiadania akcji (tak dotychczas było w przypadku akcji na okaziciela – informacji o właścicielu akcji na okaziciela nie można było dotychczas wyczytać z dokumentu akcji ani też taka informacja nie była zawarta w księdze akcyjnej prowadzonej przez spółkę; tożsamość posiadacza akcji na okaziciela obecnie można ustalić wyłącznie poprzez okazanie dokumentu akcji).

 1. Czy każdy akcjonariusz będzie ujawniony w rejestrze akcjonariuszy?

Docelowo każdy akcjonariusz będzie podlegał ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy. Nie ma znaczenia poziom zaangażowania kapitałowego, liczba czy rodzaj posiadanych akcji – wystarczy, że akcjonariusz posiada 1 akcję.

To czy akcjonariusz zostanie ujawniony w rejestrze zależy także od samego akcjonariusza. To w jego interesie jest znaleźć się w rejestrze akcjonariuszy jak najszybciej – w tym celu musi m.in. zwrócić spółce wydany dokument akcji. Inaczej nie będzie traktowany jako akcjonariusz.

 1. Czy po zmianie przepisów dalej będzie można podjąć uchwały bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy?

Tak, dalej będzie taka możliwość. Należy pamiętać, że także przy tym trybie koniecznym będzie uzyskanie świadectwa rejestrowego od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 1. Czy w okresie ważności wydanego świadectwa rejestrowego akcjonariusz może rozporządzać akcjami objętymi tym świadectwem?

Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy.

 1. Co powoduje utratę ważności świadectwa rejestrowego?

Utratę ważności świadectwa rejestrowego powodują:

 1. Czy akcjonariusz będzie poddawany przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy badaniu pod kątem ustalenia ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy?

Akcjonariusz (zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna) będzie zobligowany do wypełnienia stosownej ankiety w zakresie ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (ankieta AML – Anti-Money-Laundering) ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ale dopiero w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (dotyczy akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji).

 1. Jakie dane z rejestru akcjonariuszy będą ujawniane spółce i jej akcjonariuszom?

Zarówno spółka, jak i akcjonariusze spółki mają prawo wglądu do rejestru akcjonariuszy. W związku z powyższym wszystkie dane ujawnione w rejestrze akcjonariuszy będą dla nich jawne (zakres tych danych wynika wprost z KSH i dodatkowo może być jeszcze rozszerzony konkretnym postanowieniem statutu spółki) – szczegółowy zakres danych ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy został przedstawiony w odpowiedzi na pytanie nr 39. Oprócz tak wrażliwych informacji jak np. adres zamieszkania akcjonariusza rejestr będzie zawierał także informacje związane z zastawami czy też innymi rodzajami blokad na akcjach – przykładowo jeśli dany akcjonariusz będzie miał zastawione akcje to ta informacja będzie dostępna dla spółki a także dla innych akcjonariuszy jeśli tylko poproszą o wgląd do rejestru.

Jeżeli przy rejestrze akcjonariuszy zostaną zapisane jakieś dodatkowe informacje na potrzeby obsługi czynności związanych z tym rejestrem (które nie będą wynikały z postanowień statutu rozszerzających podstawowy zakres rejestru wynikający wprost z KSH np. numery rachunków bankowych akcjonariuszy do obsługi wypłaty dywidendy) to te informacje nie będą ujawniane w ramach wglądu do rejestru akcjonariuszy.

 1. Czy jawność danych zwartych w rejestrze akcjonariuszy (dla spółki i akcjonariuszy) nie kłóci się z przepisami RODO?

Nie. Dane osobowe ujawnione w rejestrze akcjonariuszy są przetwarzane na podstawie przepisu polskiego prawa – jest to podstawa przetwarzania a RODO ma zatem znaczenie jedynie w odniesieniu do ochrony danych.

Czynności związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą też oczywiście objęte tajemnicą zawodową.

 1. W jaki sposób ustalani będą uprawnieni do dywidendy w przypadku spółki niepublicznej, której akcje zarejestrowane będą w rejestrze akcjonariuszy?

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy będą akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Statut spółki może upoważnić walne zgromadzenie akcjonariuszy do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (w przypadku spółki niepublicznej, której akcje zarejestrowane będą w depozycie papierów wartościowych tj. nie będzie prowadzonego dla tej spółki rejestru akcjonariuszy, dzień dywidendy będzie określało walne zgromadzenie akcjonariuszy).

Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

 1. W jaki sposób ustalany będzie dzień wypłaty dywidendy z akcji spółki niepublicznej?

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

 1. W jaki sposób ustalani będą uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy?

Decydująca będzie obecność w rejestrze akcjonariuszy – zgodnie z KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 1. Jak będą zwoływane walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek niepublicznych?

Jeżeli wszystkie akcje są imienne, walne zgromadzenie akcjonariuszy może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

W przypadku akcji na okaziciela walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Złożenie przez akcjonariuszy dokumentów akcji (w tym np. wszystkich akcji na okaziciela) w spółce przed dniem 1 marca 2021 r. nie wpływa na sposób zwołania walnego zgromadzenia (przepis przejściowy nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o akcjach imiennych do akcji na okaziciela wyłącznie w zakresie wykonywania i przenoszenia praw z akcji).

 1. Czy komornik będzie mógł zająć akcje ujawnione w rejestrze akcjonariuszy?

Tak – w przypadku zajęcia praw majątkowych akcjonariusza przez komornika sądowego, a także w przypadku przekazania zawiadomienia przez organ egzekucyjny albo odpowiedniego wniosku, ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych akcjonariusza następuje z urzędu i jest wolne od opłat.

 1. Czy w przypadku gdy komornik lub inny organ egzekucyjny zajmie akcje posiadane przez danego akcjonariusza, które zostały ujawnione w rejestrze to czy ten akcjonariusz i/lub spółka zostaną o tym poinformowani?

Informacja o zajęciu akcji zostanie przekazana spółce i podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy. Akcjonariusz zostanie w każdym przypadku odpowiednio zawiadomiony.

 

Wróć do spisu treści

 

G. Kluczowe daty związane z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji

 1. Jaki jest pierwszy ważny i ostateczny termin na dokonanie pierwszych czynności przez spółkę w zakresie procesu dematerializacji akcji?

W pierwszej kolejności do 1 stycznia 2020 r. każda niepubliczna spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna powinna posiadać stronę internetową wraz z zakładką dedykowaną do komunikacji z akcjonariuszami (obecnie ten wymóg dotyczy wyłącznie spółek publicznych). W zakładce tej spółka będzie publikować różne ogłoszenia wymagane przez prawo i statut spółki m.in. w zakresie zwrotu dokumentów akcji do spółki a także w kwestiach związanych z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy (ogłoszenia te wcześniej publikowane były w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Adres strony internetowej powinien zostać ujawniony w KRS (co do zasady zgodnie z Ustawą o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu).

 1. W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Umowę należy zawrzeć niezwłocznie po wyborze podmiotu prowadzącego rejestr tj. niezwłocznie po podjęciu przedmiotowej uchwały przez walne zgromadzenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taką umowę należy zawrzeć najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Można także zawrzeć z podmiotem prowadzącym rejestr umowę warunkową tj. umowę, która wejdzie w życie pod warunkiem wyboru tego podmiotu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy do prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki.

 1. Do kiedy spółka musi wezwać akcjonariuszy po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji w spółce?

Spółka musi po raz pierwszy wezwać akcjonariuszy (w tym poprzez swoją stronę internetową) do złożenia dokumentów akcji w spółce do dnia 30 września 2020 r. (przed takim wezwaniem musi być już zawarta umowa z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy, a to oznacza że wcześniej musi się odbyć walne zgromadzenie, które podejmie stosowną uchwałę o wyborze tego podmiotu; alternatywą jest podjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych).

Z uwagi na to, że wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki tj. wymaga także odpowiedniej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w przypadku gdy występują akcje na okaziciela – decyduje data faktycznej publikacji a nie data złożenia wniosku o publikację; jeżeli wszystkie akcje są imienne to nie ma obowiązku publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) rekomenduje się aby te działania podjąć z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty 30.06.2019 r. Tym bardziej, że zdecydowanie można zakładać, że czas oczekiwania na publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w czerwcu, a w szczególności w drugiej połowie czerwca może ulec wydłużeniu z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków. Spółki, które zdecydują się na odbycie walnego zgromadzenia akcjonariuszy wybierającego podmiot prowadzący rejestr spółki pod koniec września 2020 r. zapewne nie zdążą dochować wszelkich formalności związanych z utrzymaniem terminu publikacji pierwszego wezwania akcjonariuszy do zwrotu spółce wydanych dokumentów akcji.

 1. Do kiedy spółka musi wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w ramach ostatniego z 5 obligatoryjnych wezwań?

Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce musi nastąpić do dnia 30 stycznia 2021 r.

 1. Kiedy wygaśnie moc obowiązująca obecnie wydanych dokumentów akcji?

Z dniem 1 marca 2021 r. – jednocześnie moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia wobec danej spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy (z uwzględnieniem Ustawy o Obrocie – w odniesieniu do spółek publicznych).

 

Wróć do spisu treści

 

H. Odpowiedzialność i sankcje

72. Jakie konsekwencje grożą za nie zawarcie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Grzywna do 20.000 PLN na osobę, która do tego dopuści będąc uprawnioną samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej (chyba że została zawarta umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych).

 1. Jakie konsekwencje grożą za to, że spółka wbrew obowiązkowi nie dokona wezwań akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji albo dokona tych wezwań w sposób niezgodny z przepisami?

Grzywna do 20.000 PLN na osobę, która do tego dopuści będąc uprawnioną samodzielnie lub łącznie z innymi osobami na podstawie ustawy lub statutu do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej.

 1. Kogo bezpośrednio dotyczą potencjalne kary grzywny związane z rejestrem akcjonariuszy?

Osób upoważnionych do reprezentacji spółki tj. członków zarządu w spółkach akcyjnych oraz odpowiednio komplementariusza w spółkach komandytowo-akcyjnych.

 1. Czy na prokurenta też będzie mogła zostać nałożona kara grzywny związana z rejestrem akcjonariuszy?

Nie. Prokurent nie będzie odpowiedzialny za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy (brak umowy z podmiotem prowadzącym rejestr, brak wezwań akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji czy też nieprawidłowości związane z tymi wezwaniami). Prokura jest jedynie szczególnym rodzajem pełnomocnictwa.

 1. Czy poza grzywną będą jeszcze jakieś inne konsekwencje związane z rejestrem akcjonariuszy?

Grzywna będzie jednoznaczna ze statusem osoby karanej, co oznaczać będzie m.in. zakaz wykonywania niektórych zawodów oraz potencjalne problemy w instytucjach finansowych. Dotkliwe mogę być także inne konsekwencje wynikające np. z mechanizmów odpowiedzialności cywilnej i karnej za działanie na szkodę spółki czy też akcjonariuszy spółki.

 1. Jakie mogą być konsekwencje dla akcjonariuszy związane z rejestrem akcjonariuszy?

W przypadku niezłożenia przez akcjonariusza dokumentu akcji w spółce zgodnie z wezwaniem spółki, dotychczasowe dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową tj. akcjonariusz będzie mógł na ich podstawie udowodnić przed spółką, że przysługują mu prawa udziałowe. Dokumenty akcji taką moc dowodową zachowają w okresie 2021-2025 r. Po dniu 1 marca 2026 r. akcjonariusz, który nie złoży dokumentu akcji w spółce zostanie pozbawiony ochrony swoich praw członkowskich.

 1. Jakie mogą być konsekwencje związane z nieprawidłowym prowadzeniem strony internetowej spółki?

Przykładowe konsekwencje braku stron internetowej lub nieaktualizowania na bieżąco treści na stronie:

 

Wróć do spisu treści

 

I. Pytania do oferty Domu Maklerskiego Navigator

 1. Jaki jest cennik usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Navigator? Od czego zależy wysokość kosztów?

W celu poznania szczegółowej oferty Domu Maklerskiego Navigator w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, prosimy o kontakt (danej poniżej).

Wysokość kosztów będzie zależna od wybranego przez spółkę pakietu usługi. W pakietach w ramach abonamentu w odpowiednich okresach czasu będzie konkretna liczba czynności (związanych z rejestrem) do wykonania po stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. W przypadku przekroczenia z góry określonych progów za dodatkowe czynności będą pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.

Koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy będą ponoszone przez spółkę, dla której będzie prowadzony rejestr akcjonariuszy.

 1. Czy Dom Maklerski Navigator udostępni jakiś system informatyczny przy usłudze rejestru akcjonariuszy?

Tak. Kluczowym aktywem przy świadczeniu usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy będzie dedykowany system informatyczny, który w możliwie najszerszym zakresie ułatwi (w tym zautomatyzuje) oraz zabezpieczy procedowanie różnych spraw związanych z rejestrem przede wszystkim samym spółkom ale także i ich akcjonariuszom. W ramach systemu będą stworzone specjalne interfejsy przeznaczone odpowiednio dla spółki i ich akcjonariuszy. Komunikacja i wymiana dokumentów w dużej mierze będzie się odbywała zdalnie za pomocą systemu. Docelowo system ma oferować wiele dodatkowych funkcjonalności związanych pośrednio z rejestrem akcjonariuszy, które m.in. wspomogą interakcję pomiędzy spółkami a ich akcjonariuszami. Oprócz praktyczności i funkcjonalności sytemu priorytetem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa zawartych w nim danych.

 1. Z jaką częstotliwością będzie następowało fakturowanie za prowadzenie rejestru akcjonariuszy?

Co do zasady preferowane będzie fakturowanie roczne.

 

Wróć do spisu treści

 

J. Pozostałe

 1. Czym jest świadectwo rejestrowe?

Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Świadectwa rejestrowe są imienne i są wystawiane na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji.

 1. Jakie dane i informacje zawiera świadectwo rejestrowe?

Świadectwo rejestrowe zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego;

2) liczbę akcji;

3) rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki;

5) wartość nominalną akcji;

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji;

7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji;

8) datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;

9) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;

10) termin ważności świadectwa rejestrowego;

11) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej ważności;

12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa rejestrowego.

Dokument świadectwa rejestrowego wystawiony z naruszeniem pkt 1–6, 8, 10 lub 12 jest nieważny. Brak podpisu, o którym mowa w pkt 12, nie powoduje nieważności, jeżeli dokument świadectwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu formy dokumentowej.

 1. Jaką formę będzie miało świadectwo rejestrowe wydawane akcjonariuszowi przez podmiot prowadzący rejestr?

Świadectwo rejestrowe może zostać wydane w tradycyjnej formie pisemnej z podpisem osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa rejestrowego. Świadectwo może również zostać wydane przy zachowaniu formy dokumentowej – w takim przypadku nie będzie ono musiało zawierać podpisu osoby upoważnionej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Oznacza to, że świadectwo rejestrowe będzie mogło być wydawane również z wykorzystaniem różnorodnych form elektronicznych.

 1. Który podmiot będzie płatnikiem podatku od dywidendy w przypadku gdy wypłata dywidendy będzie realizowana przy pośrednictwie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy?

Płatnikiem podatku będzie spółka wypłacająca dywidendę.

 1. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy stanowi podstawę do rejestrowania także praw poboru akcji oraz, o ile statut nie stanowi inaczej, powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Jakie są inne przykłady zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy poza dywidendą?

Przykładem innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy mogą być np. wykupy akcji związane z obniżeniem kapitału.

 1. Czy wynagrodzenie za usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy będzie podlegało podatkowi VAT?

Tak, faktura za usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy będzie powiększona o podatek VAT.

 1. Czym jest świadectwo użytkowe?

Zgodnie z KSH statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.

Świadectwa użytkowe dają wyłącznie prawo do dywidendy i podziału kwot likwidacyjnych. Nie dają żadnych uprawnień korporacyjnych (głosów etc.).

 1. Co w praktyce oznacza, że do dnia 1 stycznia 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych (przedmiotowy przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.)?

Oznacza, że przy przeniesieniu akcji nie będzie konieczne przeniesienie posiadania (wydanie fizyczne), a wystarczy sama umowa.

 1. Jaki był główny cel ustawodawcy przy wprowadzaniu regulacji dotyczących obowiązkowej dematerializacji?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy nowelizacja KSH ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu akcjami spółek niepublicznych i zmniejszyć ryzyko prania brudnych pieniędzy.

 1. Czy obowiązkowa dematerializacja akcji występuje także w innych państwach?

Tak. Przepisy określające zasady obowiązkowej dematerializacji akcji w Polsce kierunkowo nie różnią się istotnie od rozwiązań stosowanych m.in. w innych państwach należących do Unii Europejskiej. Generalnie w innych krajach także znosi się instytucję akcji na okaziciela a stosowane są tylko rożne mechanizmy odejścia od akcji na okaziciela. Priorytetem jest jawność akcjonariatu. Przykładowo w Belgii już od ponad dekady stopniowo wprowadzano regulacje związane z obowiązkową dematerializacją akcji. Wśród innych państw, które wprowadziły podobne rozwiązania wymienić można np. Szwajcarię, Luksemburg czy Wielką Brytanię.

92. Czy ujawnienie akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy faktycznie będzie uzależnione od wskazania przez tego akcjonariusza także tak wrażliwych danych jak adres jego zamieszkania albo siedziby?

Oprócz m.in. nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) akcjonariusza rejestr akcjonariuszy powinien zawierać także adres jego zamieszkania albo siedziby (szczegółowy zakres danych zawarty w rejestrze został przedstawiony w odpowiedzi na pytanie nr 39). Zamiast adresu zamieszkania albo siedziby może zawierać adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku gdy rejestr akcjonariuszy będzie niezgodny z KSH (np. w związku z brakiem odpowiednich danych w rejestrze) nie będzie możliwości wykonywania uprawnień korporacyjnych na podstawie takiego rejestru akcjonariuszy, który będzie niezgodny (tj. niekompletny) z wymogami KSH.

 

Wróć do spisu treści