DM NAVIGATOR – LIDER REJESTRU AKCJONARIUSZY

Dom Maklerski Navigator S.A., jako jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych oraz niekwestionowany lider usługi rejestru akcjonariuszy (ponad 2500 zawartych umów oraz kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych akcjonariuszy), oferuje spółkom kompleksowe usługi wsparcia w procesie dematerializacji, w tym w zakresie doprowadzenia do otwarcia a następnie prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Dom Maklerski Navigator S.A. prowadzi rejestry spółek akcyjnych (S.A.), spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) a także prostych spółek akcyjnych (P.S.A.) oraz spółek europejskich. Rejestracji podlegają nie tylko akcje ale także np. warranty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółek proponujemy wybór jednego z czterech pakietów, dostosowanych do potrzeb i charakteru spółek.

Najbardziej elastyczna oferta

Najbardziej merytoryczna oferta

APLIKACJA WEB

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego aplikację DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy

 • Aplikacja jest dostępna w ramach wszystkich pakietów dla spółki i każdego akcjonariusza spółki.
 • Aplikacja umożliwia istotną automatyzację oraz pomaga zabezpieczyć proces odbioru dokumentów akcji od akcjonariuszy.
 • Oprócz funkcji wskazanych w filmie aplikacja zawiera dodatkowe funkcje związane z m.in. komunikacją z akcjonariuszami, udostępnianiem i przesyłaniem dokumentów, generowaniem przypomnień o wydarzeniach korporacyjnych.

DLACZEGO DM NAVIGATOR?

CHCESZ OTRZYMAĆ OFERTĘ NA REJESTR DMNAVIGATOR? WYPEŁNIJ FORMULARZ! OTRZYMASZ NAJBARDZIEJ ELASTYCZNĄ I MERYTORYCZNĄ OFERTĘ NA RYNKU.

CHCESZ OTRZYMAĆ OFERTĘ NA REJESTR DMNAVIGATOR? WYPEŁNIJ FORMULARZ! OTRZYMASZ NAJBARDZIEJ ELASTYCZNĄ I MERYTORYCZNĄ OFERTĘ NA RYNKU.

REJESTR I DEMATERIALIZACJA

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez dom maklerski w formie elektronicznej.

Kluczowe zasady prowadzenia rejestru:

 1. Wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonywany jest na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, i dokonywany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Wpis jest konstytutywny. O wpisie podmiot informuje niezwłocznie spółkę oraz osobę żądającą wpisu.
 2. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 3. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy, i podmioty te mogą żądać informacji z rejestru.
 4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. – jest to odpowiednik świadectwa depozytowego.
 5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, czyli dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

 

 

Dom Maklerski Navigator SA, jako jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych, oferuje kompleksowe usługi przygotowania się do wprowadzanych zmian oraz prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

 • przygotowanie spółki do procesu przejścia z księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
 • utworzenie rejestru w odpowiednim momencie,
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH,
 • dokonywanie zmian w rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia,
 • ustanawianie w ramach rejestru blokad, zastawów itp.,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom, tj. akcjonariuszom oraz emitentowi akcji,
 • wydawanie świadectw rejestrowych,
 • pośredniczenie w wypłacie dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

 

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał poniższe informacje:

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji,
 • wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji,
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji,
 • na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym,
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w efekcie czego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych.

Obowiązkowa dematerializacja akcji

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy.

W konsekwencji wprowadzanych zmian 2020 r. będzie rokiem przygotowania wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do utworzenia rejestrów akcjonariuszy.

Ponadto nowela KSH:

 • od 1 stycznia 2020 r. nakłada na wszystkie spółki akcyjne obowiązek posiadania strony www dedykowanej obsłudze walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • od 1 marca 2020 r. wprowadza również nową formę spółek, tj. proste spółki akcyjne. Akcje emitowane przez proste spółki akcyjne również będą objęte obowiązkową dematerializacją, przy czym przepisy w tym zakresie wchodzą w życie razem z datą udostępnienia tej formy prowadzenia działalności, czyli od 1 marca 2020 r.

W myśl noweli KSH, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będę musiały być zarejestrowane w:

 • w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
 • w depozycie prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Co istotne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW. Oznacza to, że spółki akcyjne mające choć jedną akcję zarejestrowaną w KDPW, czyli na pewno wszystkie spółki publiczne (GPW oraz ASO NewConnect) będą musiały w 2020 r. zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Do tego będą potrzebowały pośrednika rejestracyjnego, o którym więcej mowa w zakładce Przechowywanie i rejestrowanie papierów

Natomiast spółki akcyjne, które dotychczas nie miały akcji zarejestrowanych w KDPW, będą musiały wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

Co istotne, wybór podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast przy zakładaniu nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim.

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy |DM Navigator & Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-27: Śniadanie biznesowe: Dematerializacja akcji. Rewolucja na spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Kochański&Partners

2020-01-29: Śniadanie biznesowe: Zmiany w prawie w 2020 r. dla spółek publicznych | DM Navigator & DZP

2020-01-29: Debata ekspercka na GPW: dematerializacja akcji | DM Navigator & Personalities.pl

2020-01-30: Śniadanie prawno-biznesowe | DM Navigator & EY

2020-02-05: Seminarium: COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020 r. | DM Navigator & SEG & Wardyński & Partners

2020-02-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions

2020-02-25: Śniadanie biznesowe: Kluczowe zmiany prawne dla niepublicznych oraz publicznych spółek akcyjnych w 2020 r. | DM Navigator & Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

2020-02-26: XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG | DM Navigator & SEG

2020-03-02: Szkolenie: Rewolucja w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Gdańsk)

2020-03-04: Webinar: Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych | DM Navigator & EY

2020-03-04: Kongres Regulacji Prawnych: Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

2020-03-05: Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & JDP Drapała & Partners

2020-03-09: Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-03-11: Konferencja: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych | DM Navigator & SEG & GPW & SSW Pragmatic Solutions & Sadkowski i Wspólnicy

2020-03-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacji akcji spółek niepublicznych: proces przygotowań, aspekty praktyczne funkcjonowania rejestrów, konsekwencje dla spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-03-25: Konferencja: “Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online) | SEG

2020-04-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

2020-04-15: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

2020-04-22: Webinar: Dematerializacja akcji, obowiązki w zakresie beneficjenta rzeczywistego i ostatnie zmiany w ksh (eWZA, e-protokoły) – czyli jak zapewnić ład korporacyjny w 2020 r. | DM Navigator & EY

2020-04-28: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły) | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions & Pracodawcy RP

2020-05-05: Webinar: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji | DM Navigator & DZP

2020-05-06: Webinar: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria ALTO

2020-05-08: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-05-14: Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji | DM Navigator & Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

2020-06-03: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji.Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach | DM Navigator & act BSWW legal & tax

2020-06-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja oraz najważniejsze zmiany wynikające z Tarcz Antykryzysowych | DM Navigator & Kancelaria GESSEL

2020-06-23: Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek, w tym dematerializacja i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane | DM Navigator & Grant Thornton

2020-06-30: Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

2020-07-09: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-07-20: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-07-29: Webinar: Dematerializacja akcji – co to oznacza w praktyce? Wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-08-03: Webinar: Dematerializacja akcji w 60 minut | DM Navigator

2020-08-13: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji czyli co, jak i kiedy – instrukcja krok po kroku dla spółek | DM Navigator

2020-09-02: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja jako wymóg KSH – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-09-16: Webinar: Dematerializacja akcji – dla opornych | DM Navigator

2020-09-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

2020-10-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

2021-06-08: Webinar: Nowe technologie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego | DM Navigator

2021-09-07: Webinar: O rejestrze akcjonariuszy i dematerializacji raz jeszcze | DM Navigator

Przybliżając temat rejestru akcjonariuszy dzielimy się wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszych publikacji i wypowiedzi w obszarze rejestru i dematerializacji akcji:

2019-11-25 Parkiet: Akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

2019-12-04 Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

2019-12-10 Business Centre Club: Cyfrowy rejestr – część pierwsza

2019-12-18 Korporacyjnie.pl: Obowiązki i zadania podmiotu prowadzącego rejestr

2020-01-07 mojafirma.infor.pl: Dematerializacja akcji od 1 stycznia 2020 r. – co oznacza w praktyce ? (wywiad)

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-16 Business Centre Club: Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych

2020-01-20 Korporacyjnie.pl: Czynności niezbędne do otwarcia rejestru akcjonariuszy

2020-02-11 Puls Biznesu: Papierowe akcje przejdą do lamusa

2020-02-19: Forbes: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, czyli nowa rzeczywistość dla spółek

2020-02-19: Korporacyjnie.pl: Jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

2020-02-22: Finanse i Controlling: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2020-03-01: Stock Market: Obowiązek dematerializacji wyzwaniem dla firm (artykuł na s. 72-73)

2020-03-11: Akademia Parkietu: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych

2020-03-31: Doradca Restrukturyzacyjny: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2020-04-02: Korporacyjnie.pl: Konsekwencje zmian dla spółek publicznych

2020-04-16: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy akcjonariusza – terminy zmian aktualne

2020-04-20: Tarcze Antykryzysowe: Udogodnienia korporacyjne dla spółek. Obowiązkowa dematerializacja – terminy bez zmian

2020-06-10: Korporacyjnie.pl: Koszty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2020-08-03: Parkiet: Ład korporacyjny w czasach zarazy

2020-09-07: Korporacyjnie.pl: Odpowiedzialność zarządów spółek za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy

2020-09-07: Finanse i Controlling: Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce

2020-09-14: Korporacyjnie.pl: Instytucja świadectwa rejestrowego

2020-09-21: Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

2020-09-28: Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy |DM Navigator & Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-27: Śniadanie biznesowe: Dematerializacja akcji. Rewolucja na spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Kochański&Partners

2020-01-29: Śniadanie biznesowe: Zmiany w prawie w 2020 r. dla spółek publicznych | DM Navigator & DZP

2020-01-29: Debata ekspercka na GPW: dematerializacja akcji | DM Navigator & Personalities.pl

2020-01-30: Śniadanie prawno-biznesowe | DM Navigator & EY

2020-02-05: Seminarium: COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020 r. | DM Navigator & SEG & Wardyński & Partners

2020-02-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions

2020-02-25: Śniadanie biznesowe: Kluczowe zmiany prawne dla niepublicznych oraz publicznych spółek akcyjnych w 2020 r. | DM Navigator & Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

2020-02-26: XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG | DM Navigator & SEG

2020-03-02: Szkolenie: Rewolucja w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Gdańsk)

2020-03-04: Webinar: Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych | DM Navigator & EY

2020-03-04: Kongres Regulacji Prawnych: Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

2020-03-05: Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & JDP Drapała & Partners

2020-03-09: Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-03-11: Konferencja: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych | DM Navigator & SEG & GPW & SSW Pragmatic Solutions & Sadkowski i Wspólnicy

2020-03-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacji akcji spółek niepublicznych: proces przygotowań, aspekty praktyczne funkcjonowania rejestrów, konsekwencje dla spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-03-25: Konferencja: “Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online) | SEG

2020-04-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

2020-04-15: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

2020-04-22: Webinar: Dematerializacja akcji, obowiązki w zakresie beneficjenta rzeczywistego i ostatnie zmiany w ksh (eWZA, e-protokoły) – czyli jak zapewnić ład korporacyjny w 2020 r. | DM Navigator & EY

2020-04-28: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły) | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions & Pracodawcy RP

2020-05-05: Webinar: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji | DM Navigator & DZP

2020-05-06: Webinar: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria ALTO

2020-05-08: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-05-14: Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji | DM Navigator & Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

2020-06-03: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji.Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach | DM Navigator & act BSWW legal & tax

2020-06-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja oraz najważniejsze zmiany wynikające z Tarcz Antykryzysowych | DM Navigator & Kancelaria GESSEL

2020-06-23: Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek, w tym dematerializacja i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane | DM Navigator & Grant Thornton

2020-06-30: Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

2020-07-09: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-07-20: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-07-29: Webinar: Dematerializacja akcji – co to oznacza w praktyce? Wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-08-03: Webinar: Dematerializacja akcji w 60 minut | DM Navigator

2020-08-13: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji czyli co, jak i kiedy – instrukcja krok po kroku dla spółek | DM Navigator

2020-09-02: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja jako wymóg KSH – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-09-16: Webinar: Dematerializacja akcji – dla opornych | DM Navigator

2020-09-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

2020-10-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

2021-06-08: Webinar: Nowe technologie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego | DM Navigator

2021-09-07: Webinar: O rejestrze akcjonariuszy i dematerializacji raz jeszcze | DM Navigator

Przybliżając temat rejestru akcjonariuszy dzielimy się wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszych publikacji i wypowiedzi w obszarze rejestru i dematerializacji akcji:

2019-11-25 Parkiet: Akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

2019-12-04 Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

2019-12-10 Business Centre Club: Cyfrowy rejestr – część pierwsza

2019-12-18 Korporacyjnie.pl: Obowiązki i zadania podmiotu prowadzącego rejestr

2020-01-07 mojafirma.infor.pl: Dematerializacja akcji od 1 stycznia 2020 r. – co oznacza w praktyce ? (wywiad)

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-16 Business Centre Club: Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych

2020-01-20 Korporacyjnie.pl: Czynności niezbędne do otwarcia rejestru akcjonariuszy

2020-02-11 Puls Biznesu: Papierowe akcje przejdą do lamusa

2020-02-19: Forbes: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, czyli nowa rzeczywistość dla spółek

2020-02-19: Korporacyjnie.pl: Jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

2020-02-22: Finanse i Controlling: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2020-03-01: Stock Market: Obowiązek dematerializacji wyzwaniem dla firm (artykuł na s. 72-73)

2020-03-11: Akademia Parkietu: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych

2020-03-31: Doradca Restrukturyzacyjny: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2020-04-02: Korporacyjnie.pl: Konsekwencje zmian dla spółek publicznych

2020-04-16: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy akcjonariusza – terminy zmian aktualne

2020-04-20: Tarcze Antykryzysowe: Udogodnienia korporacyjne dla spółek. Obowiązkowa dematerializacja – terminy bez zmian

2020-06-10: Korporacyjnie.pl: Koszty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2020-08-03: Parkiet: Ład korporacyjny w czasach zarazy

2020-09-07: Korporacyjnie.pl: Odpowiedzialność zarządów spółek za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy

2020-09-07: Finanse i Controlling: Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce

2020-09-14: Korporacyjnie.pl: Instytucja świadectwa rejestrowego

2020-09-21: Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

2020-09-28: Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

KLUCZOWE DATY

Proces przygotowania do wprowadzonych zmian w KSH należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, ponieważ przed 30 czerwca 2020 r. każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna musi po raz pierwszy wezwać wszystkich akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji w spółce. Poniżej podsumowujemy kluczowe daty z punktu widzenia przygotowania się do zmian:

01.01.2020 r. – wejście w życie obowiązku posiadania strony www służącej do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy

30.09.2020 r. – maksymalny termin na wybór (uchwałą walnego zgromadzenia) i podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy

30.09.2020 r. – maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

30.01.2021 r. – maksymalny termin na ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie zwrotu posiadanych akcji

01.03.2021 r. – utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych)

01.03.2026 r. – utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy

Z praktycznego punktu widzenia, w związku z faktem, że wyboru podmiotu prowadzącego rejestr dokonuje WZA, sugerujemy, żeby wybór ten został dokonany maksymalnie podczas walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

FAQ – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących rejestru akcjonariuszy wraz naszymi odpowiedziami znajduje się na podstronie

Aplikacja DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy:

Rejestr Akcjonariuszy Web (dmnavigator.pl)

Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy w DM Navigator:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: