Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r.”. To kolejny rok, w którym dokonaliśmy dokładnej analizy podejścia emitentów z GPW do publikowania  raportów okresowych. Oprócz samego badania dotyczącego stricte roku 2021 posłużyliśmy się także porównaniem zachowania spółek z praktyką zaobserwowaną w roku 2020. Dodatkowym elementem jakiemu postanowiliśmy […]

Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2020 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2020”. Kolejny rok z rzędu dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z NewConnect do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2020 r. dokonaliśmy również analizy segmentów rynku NewConnect pod kątem przeciętnego (wg mediany) zadeklarowanego terminu przekazania raportu rocznego za 2019 r. […]

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku regulowanym GPW: – raport roczny za 2019 – 30.04.2020 – raport za  I kwartał 2020 –  01.06.2020 – raport półroczny za I pół. 2020 – 30.09.2020 – raport za III kwartał 2020 – 30.11.2020 Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku NewConnect: – raport […]

E-podpis dał się we znaki niektórym spółkom z GPW. KNF zażądał zawieszenia notowań akcji.

W ostatnich kilku dniach KNF skierował do GPW żądanie zawieszenia notowań 10 spółek notowanych na GPW. Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu było przekazanie w raportach bieżących opublikowanych przez tych emitentów informacji o braku podania do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2018 lub nieprzekazaniu kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań […]

Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2019 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2019”. Lektura raportu pozwoli Państwu w łatwy i przystępny sposób ocenić jak Państwa Spółka wypada na tle rynku pod względem deklarowanych terminów publikacji poszczególnych raportów okresowych w 2019 r. – czy raporty okresowe Państwa Spółki zostaną upublicznione szybciej czy też później od […]

Raportowanie niefinansowe – przegląd rynku GPW

Dokonaliśmy analizy aktualnych praktyk w raportowaniu niefinansowym za 2018 r. spółek z rynku GPW. Populacja spółek objęta przeglądem nie uwzględniała spółek zagranicznych oraz spółek z przesuniętym rokiem obrachunkowym. Datą odcięcia jest 25 marca 2019 r. Oto garść aktualnych statystyk i obserwacji z rynku GPW: Łącznie okresowy raport roczny za 2018 r. został opublikowany przez 92 emitentów […]

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – standardy ładu korporacyjnego i ich egzekucja

Podsumowanie projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego: W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) w ramach wzmacniania i przestrzegania standardów ładu korporacyjnego proponuje się następujące działania: Dodatkowe uprawnienia dla GPW w zakresie wymagania przestrzegania przez spółki publiczne standardów ładu korporacyjnego. Dążenie przez notowane na giełdzie spółki Skarbu Państwa do osiągnięcia co najmniej […]

Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2019 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW 2019”. To już trzeci rok z rzędu, w którym dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z GPW do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2019 r. posłużyliśmy się także porównaniem zachowania spółek z praktyką zaobserwowaną w 2018 r. Dodatkowo sprawdziliśmy jak […]

Ewakuacja zarządu a ustanowienie kuratora przez KNF?

Jedną z ważniejszych zmian w KSH jakie weszły w życie 1 marca 2019 r. jest zmiana sposobu rezygnacji „ostatniego” członka zarządu. Otóż jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony (czyli przypadki: jednoosobowego zarządu, złożenia rezygnacji przez ostatniego członka zarządu wieloosobowego, jak również złożenia rezygnacji jednocześnie przez wszystkich członków zarządu […]

Raport KNF: Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2018 r.

W 2018 r. KNF w ramach analizy sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi emitentów regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego (w szczególności MSSF), przeanalizował sprawozdania finansowe 96 emitentów z rynku regulowanego (GPW i BondSpot z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych). Liczba ta nie odbiega istotnie od liczby emitentów poddanych analizie w latach ubiegłych – w 2017 r. […]