KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku

KSH – zmiany od 1 marca 2019 r., kolejne nowelizacje w toku W dniu 1 marca 2019 r. wejdą w życie liczne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Wśród najważniejszych należy wymienić zmiany dotyczące rezygnacji jedynego członka zarządu w spółkach kapitałowych, dnia dywidendy, zaliczek na dywidendę czy też zmiany w zakresie trybu obiegowego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. […]

Stanowisko UKNF w sprawie dopuszczalności zmiany ceny w wezwaniu

Stanowisko UKNF w sprawie dopuszczalności zmiany ceny w wezwaniu W dniu 27 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższe stanowisko: “W związku z wątpliwościami uczestników rynku kapitałowego w zakresie stosowania § 8 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż […]

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje

Komunikat UKNF w sprawie zmiany ceny w wezwaniu / potencjalne manipulacje W dniu 25 lutego 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował poniższy komunikat: “Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę uczestników obrotu, że wezwania  do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek publicznych stanowią jedną z najbardziej cenotwórczych informacji dotyczących emitentów. Jednym z najistotniejszych elementów wezwania […]

Zarządzający ASI – statystyki, zmiany w CIT oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze

Zarządzający ASI – statystyki, zmiany w CIT oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze W połowie 2016 r. wprowadzono do polskiego prawa instytucję alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), tj. instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem UCITS. Ponadto […]

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Do końca stycznia 2019 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst). Maksymalne terminy raportów okresowych w 2019 r. na rynku regulowanym GPW: – raport roczny za 2018 – 30.04.2019 – raport za  I kwartał 2019 – […]

Plan działań KNF na 2019 r. w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z Ustawy o biegłych rewidentach

W dniu 18 grudnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała plan działań na 2019 r. w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z Ustawy o biegłych rewidentach. Na 2019 r. KNF planuje następujące działania: Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm […]

Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group powołany przez Zarząd GPW do Rady Autoryzowanych Doradców

Bartosz Krzesiak Dyrektor Departamentu Emisji Akcji w Navigator Capital Group został powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Rady Autoryzowanych Doradców – komitetu doradczego Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu. Do zadań Rady Autoryzowanych Doradców należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych i planowanych zmian w regulacjach dotyczących alternatywnego systemu obrotu, proponowanie zmian w regulacjach […]

Standardy GPW dla compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów

W dniu 8 października 2018 r. GPW opublikowała „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW” (Standardy). Wydaje się, że Standardy GPW stanowią pewnego rodzaju nową formułę próby wdrażania odpowiednich standardów rynkowych. Nową dlatego, że nie przypominam sobie aby w przeszłości […]

Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2018 r. – raport Navigator Capital Group

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW 2018”. To już drugi rok z rzędu, w którym dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z GPW do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2018 r. posłużyliśmy się także porównaniem zachowania spółek z praktyką zaobserwowaną w 2017 r. Dodatkowo sprawdziliśmy jak […]

Corporate Governance na GPW w 2017 r. – raport Navigator Capital Group

Z przyjemnością przedstawiamy obszerny Raport Navigator Capital Group dotyczący publikacji raportów rocznych, organizacji zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wypłat dywidend w 2017 r. Próba badawcza objęła wszystkie spółki notowane na GPW. Raport szczegółowo prezentuje szeroką praktykę rynkową a dodatkowo w uporządkowany sposób przywołuje także poszczególne przepisy prawne oraz Dobre Praktyki GPW odnoszące się do przedmiotowych zagadnień. Analiza stosowania wybranych […]