Departament Przyjmowania, Przekazywania i Wykonywania Zleceń

Wzory dokumentów

Document tamplates

W celu realizacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń oraz ich wykonywania, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, niezbędne jest zawarcie z Domem Maklerskim Navigator S.A. („Dom Maklerski”) umowy ramowej o świadczenie wyżej wymienionych usług. Formularz rejestracyjny do bazy inwestorów Domu Maklerskiego znajduje się na stronie https://dmnavigator.pl/baza_inwestorow/.

Do obsługi zleceń i wniosków dedykujemy Państwu adres email: zlecenia@dmnavigator.pl.

W przypadku przekazywania drogą elektroniczną dokumentów zawierających dane osobowe, rekomendujemy zabezpieczenie plików hasłem w celu stworzenia dodatkowej warstwy zabezpieczeń. Dokument zostanie uznany za dostarczony dopiero po skutecznym przekazaniu Domowi Maklerskiemu hasła do dokumentu. Rekomendujemy przekazanie hasła innym kanałem informacyjnym niż ten, którym przekazano dokument.  

Wszelkie formularze opublikowane na niniejszej stronie składane do Domu Maklerskiego w wersji papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Dokumenty składane drogą elektroniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem odręcznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku przelewów środków pieniężnych z tytułu opłat i prowizji uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Domem Maklerskim w celu potwierdzenia rachunku pieniężnego, na który należy dokonać przelew.

In order to perform the service of receiving and transmitting orders and their execution, referred to in Article 69 paragraph 2 points 1-2 of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments, it is necessary to conclude a framework agreement with Dom Maklerski Navigator S.A. („Brokerage House”) for the provision of the above-mentioned services. The registration form for the group of investors of the Brokerage House can be found on the https://dmnavigator.pl/baza_inwestorow/ website.

To handle orders and requests, we dedicate to you the e-mail address: zlecenia@dmnavigator.pl.

In the case of electronic transmission of documents containing personal data, we recommend that files be password-protected in order to create an additional layer of security. The document will be considered delivered only after the password to the document has been successfully provided to the Brokerage House. We recommend that you provide the password with a different information channel than the one to which the document was forwarded.

All the forms published on this website submitted to the Brokerage House in a paper version should be signed by hand. Documents submitted electronically should be accompanied by a qualified electronic signature, a handwritten signature or using the ePUAP trusted profile.

In the case of money transfers due to fees and commissions, we kindly ask you to contact the Brokerage House directly to confirm the money account to which the transfer should be made.

Formularz zlecenia nabycia instrumentów finansowych
Order Form for Orders to purchase Financial Instruments
Formularz zlecenia zbycia instrumentów finansowych
Order Forms for Orders to sell Financial Instruments
Pozostałe formularze zleceń
Other Order Forms for Orders
Wnioski
Requests
Zastrzeżenia
DISCLAIMERS

Dom Maklerski Navigator S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów lub potencjalnych klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient lub potencjalny klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w instrumenty finansowe danego emitenta i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.

Dom Maklerski Navigator S.A. is not responsible for the decisions of clients or potential clients related to investing in financial instruments. Financial instruments are not a bank deposit. The value of financial instruments purchased may change with the change in the situation on the financial markets. As a consequence, the income from invested funds may increase or decrease, and in relation to derivatives, the loss may even exceed the amount of invested capital. In addition, the potential benefits of investing in financial instruments can be reduced by the taxes and fees levied under the law, tariffs of fees and commissions and regulations. When making any investment decision, you should be guided by your own assessment of the factual and legal situation. The client or potential client should familiarise himself in detail with the risks associated with investing in the financial instruments of the issuer concerned and consider whether they are suitable for him, having regard to his knowledge, experience in investing in financial instruments and financial position.